Walne Zgromadzenia

ZWZ 14.06.2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Termin: 14 czerwca 2024 r., godz. 11:00
Miejsce: siedziba Spółki, Warszawa plac Konesera 10a
Dzień rejestracji uczestnictwa: 29 maja 2024 r.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 3. Stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał;
 4. Przyjęcie porządku obrad;
 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Atende S.A. oraz sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Atende S.A. za rok 2023, a także wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2023;
 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023 zawierającego ocenę: (a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Atende S.A. za rok 2023, (b) sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Atende S.A. za rok 2023, (c) wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok 2023, (d) sytuacji Spółki i działalności Rady Nadzorczej Spółki, (e) adekwatności i skuteczności stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego, (f) realizacji przez Zarząd Spółki obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz (g) racjonalności prowadzonej przez Spółkę działalności sponsoringowej, charytatywnej i innej podobnej;
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Atende S.A. za rok 2023;
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023;
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Atende S.A. za rok 2023;
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023;
 11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2023;
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności przejętej spółki zależnej Codeshine sp. z o.o. za rok 2023;
 13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego przejętej spółki zależnej Codeshine sp. z o.o. za rok 2023;
 14. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty poniesionej przez przejętą spółkę zależną Codeshine sp. z o.o. w roku 2023;
 15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023;
 16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023;
 17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu przejętej spółki zależnej Codeshine sp. z .o.o. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2023;
 18. Podjęcie uchwał w sprawie określenia liczby wybieranych członków Rady Nadzorczej oraz powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję;
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023;
 20. Podjęcie uchwały w sprawie przeglądu, zmiany oraz przyjęcia tekstu jednolitego polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki;
 21. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu Spółki;
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki;
 23. Zamknięcie obrad.

Liczba akcji Emitenta: 36 343 344, liczba głosów: 36 343 344, wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.

Projekty uchwał

Informacja o zamierzonej zmianie statutu Atende S.A.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2023 rok

Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Atende S.A. za rok 2023

Raport niezależnego biegłego rewidenda dotyczący Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Atende S.A. za rok 2023

Sprawozdanie finansowe Codeshine za 2023 rok

Sprawozdanie Zarządu Codeshine z działalności w 2023 roku

Wzór formularza do głosowania na ZWZ przez pełnomocnika

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z NWZ

Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały do punktu 11. porządku obrad ZWZ

Zgłoszenie kandydata do RN - Maciej Matusiak

Zgłoszenie kandydatki do RN - Renata Neidrowska

Zarząd Atende S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała porządek obrad i projekty uchwał oraz rekomenduje ich powzięcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Uchwały podjęte przez ZWZ

Masz pytania?

Czekam na kontakt od Ciebie.

Dariusz Niedziółka

Dyrektor ds. Relacji Inwestorskich

[email protected]

+48 22 29 57 297

LinkedIn