Bądź na bieżąco

11/22/2012
ATM Systemy Informatyczne zbuduje sieć szerokopasmową dla Jaworzna

ATM Systemy Informatyczne wygrał przetarg nieograniczony na budowę miejskiej sieci szerokopasmowej w Jaworznie. Spółka pokonała sześciu konkurentów. Dziś ATM Systemy Informatyczne oraz Urząd Miejski w Jaworznie podpisały umowę. Wartość zamówienia opiewa na kwotę ponad 8,5 mln złotych brutto.Przetarg, który wygrała Spółka ogłoszono w ramach projektu „Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim - Miasto Jaworzno′ - Miejska Szerokopasmowa Sieć Teleinformatyczna w Jaworznie. Zakres prac określony umową obejmuje przygotowanie projektu budowlanego kablowej sieci światłowodowej wraz z jej wykonaniem oraz przygotowanie projektu technicznego połączeń urządzeń aktywnych wraz z ich dostawą, instalacją i uruchomieniem. Sieć szerokopasmowa, jaką planuje zbudować Urząd Miejski ma obejmować: położenie około 30 km światłowodów, podłączenie do budowanej sieci 60 jednostek publicznych i uruchomienie centrum zarządzania.Termin zakończenia prac przewidzianych do realizacji w zamówieniu ratusz określił na listopad 2013 r. Jednym z wymogów przystąpienia do postępowania było doświadczenie oferentów w budowaniu sieci teleinformatycznych. Spółka przystąpiła do przetargu z rozległym know-how w zakresie projektów dotyczących budowania wspomnianych struktur. ATM Systemy Informatyczne zdobywał doświadczenie chociażby przy budowie sieci ATMAN czy przy projektowaniu i realizacji OST 112 – Ogólnopolskiej Sieci Teleinformatycznej na potrzeby obsługi numeru alarmowego 112.Projekt ′Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim - Miasto Jaworzno′ jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet II „Społeczeństwo Informacyjne′, Działanie 2.1 „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego′, nr projektu - 971.

czytaj więcej
11/19/2012
DnB NORD wśród klientów ATM Systemy Informatyczne

Bank DnB NORD Polska S.A. dołączył do grona klientów ATM Systemy Informatyczne S.A. Podpisana umowa dotyczy prac z zakresu BCM (Business Continuity Management). Projekt obejmie audyt koncepcji Disaster Recovery (DRC), konsulting w zakresie BCM oraz szkolenia.Umowa ma na celu modernizację stosowanych przez bank rozwiązań z obszaru BCM, wsparcie w procesie audytu planów ciągłości działania oraz konsulting w zakresie m.in. wsparcia merytorycznego przy usprawnianiu procedur czy weryfikacji dokumentów projektowych.Projekt dla DnB NORD obejmie również realizację szkolenia z Zarządzania Ciągłością Działania, które pozwoli jego uczestnikom podnieść kompetencje w zakresie opisywania procesów biznesowych, identyfikowania zagrożeń czy projektowania scenariuszy awaryjnych. Zachowanie ciągłości działania w biznesie jest dziś kluczowe. Współpracując z naszymi klientami w zakresie BCM kładziemy nacisk nie tylko na kwestie procedur odtworzeniowych. Zależy nam, by klient w sytuacji awaryjnej mógł utrzymać ciągłość krytycznych procesów biznesowych. Jest to o tyle ważne, że żadna firma nie może sobie pozwolić na ich przerwanie, ponieważ oznacza to wymierne straty. - powiedział Michał Zgajewski, Dyrektor Działu Sprzedaży Outsourcingu i Rozwiązań Cloud Computing w ATM Systemy Informatyczne, który odpowiada z ramienia Spółki za nadzór nad projektem.Działalność ATM Systemy Informatyczne S.A. w sferze BCM obejmuje m.in.: usługi z zakresu przeprowadzania audytu przedwdrożeniowego, analizę wpływu na biznes, identyfikację i szacowanie ryzyka operacyjnego, projektowanie struktur zarządzania kryzysowego, opracowanie zasad komunikacji kryzysowej, integrację z rozwiązaniami regionalnymi i krajowymi, wynikającymi z ustawy o zarządzaniu kryzysowym, szkolenia czy planowanie i nadzorowanie testowania Planów Ciągłości Działania. Autorskim rozwiązaniem Spółki w zakresie tworzenia i zarządzania Planami Ciągłości Działania jest system Atmeus udostępniany w modelu typu cloud lub tradycyjnym.Współpraca ma charakter projektowy.

czytaj więcej
11/13/2012
Wyniki Grupy Kapitałowej ATM Systemy Informatyczne po III kwartale 2012 r.

Po trzech kwartałach 2012 r. Grupa Kapitałowa ATM Systemy Informatyczne (Grupa) wypracowała 128 463 tys. zł przychodów ze sprzedaży oraz 1 731 tys. zł zysku netto*. W obydwu przypadkach wyniki są niższe w stosunku do analogicznego okresu w roku ubiegłym. Główną przyczyną spadku wskaźników jest słabsza koniunktura rynkowa oraz brak znaczących zamówień z rynku publicznego. Wzrosły przychody z segmentu finansowego.Grupa w omawianym okresie sprawozdawczym, obok zmniejszenia się przychodów i zysku, zanotowała spadek wyników we wszystkich głównych pozycjach finansowych. EBITDA Grupy zmniejszyła się o 29% do poziomu 7 123 tys. zł, a zysk brutto ze sprzedaży spadł o 4% osiągając poziom 26 390 tys. zł.Czynnikiem, który w głównym stopniu wpłynął na prezentowane rezultaty jest brak znaczących zamówień z sektora publicznego, co dla Grupy przełożyło się na spadek przychodów z tego segmentu o 54%. Pozytywnym trendem w raportowanym okresie sprawozdawczym jest wzrost przychodów z segmentu finansowego (firmy ubezpieczeniowe, banki). Usługi świadczone dla klientów z tego sektora rynku dotyczą outsourcingu, infrastruktury sieciowej, serwisu sprzętu i oprogramowania sieciowego.Warto podkreślić, że w czasie osłabienia koniunktury gospodarczej, które powoduje trudności w generowaniu nowej sprzedaży, Grupa ma stabilny portfel klientów. W III kwartale br. Spółki z Grupy z powodzeniem realizowały dotychczasowe kontrakty w Energa-Operator, u innych dystrybutorów i producentów energii elektrycznej w Polsce, a także w sektorze telekomunikacji i mediów.Jednym z najważniejszych kierunków rozwoju ATM Systemy Informatyczne - jednostki dominującej w Grupie - jest zwiększanie sprzedaży rozwiązań integratorskich do sektora telekomunikacyjnego. Obok realizacji kontraktów, o łącznej wartości przekraczającej 8 mln zł netto, na rozbudowę sieci oraz świadczenie usług serwisowych dla jednego z największych operatorów telefonii komórkowej, Spółka podpisała też nową umowę i rozpoczęła realizację rozbudowy platformy eGGSN u innego operatora. Wartość tej transakcji oszacowano na 9 mln zł.Mimo niesprzyjających warunków gospodarczych cała Grupa Kapitałowa stara się dostosowywać do zmieniającej się sytuacji. Stąd też nie zaniedbując obecnych klientów, walczymy o nowe kontrakty. Wierzę, że nasze przewagi konkurencyjne takie jak: kompetencje techniczne, sprawna realizacja zobowiązań wynikających z umów, dobre referencje rynkowe pozwolą nam poprawić wyniki w skali roku. IV kwartał historycznie zawsze był dobrym czasem dla rynku IT. – mówi Roman Szwed, Prezes Zarządu ATM Systemy Informatyczne S.A. – Obecnie, obok wytężonej pracy handlowej, uważnie przyglądamy się wydatkom oraz prowadzonym projektom. Zależy nam na skutecznej dyscyplinie kosztowej, co powinno przełożyć się na poprawę wyników finansowych w przyszłych okresach sprawozdawczych.*zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 

czytaj więcej
10/21/2012
ATM SI rośnie w chmurze.

W nowej grupie kapitałowej ATM Systemy Informatyczne mocno rośnie segment usług Cloud Computing. ATM Systemy Informatyczne S.A. (ATM SI) jest spółką notowaną na GPW od maja tego roku i przewodzi grupie kapitałowej złożonej z czterech spółek.Kontynuujemy najlepsze tradycje ATM S.A. w zakresie oferowania rozwiązań teleinformatycznych z najwyższej półki technologicznej. Kontynuujemy także tradycję wyprzedzania trendów technologicznych i realizacji pionierskich projektów, dzięki którym nasi klienci uzyskują przewagi na swoich rynkach. Ostatnio Cloud Computing w różnych odmianach stał się modnym tematem konferencji i przedmiotem wielu debat. Grupa ATM SI jest prekursorem świadczenia usług w tym modelu, o czym najdobitniej świadczą osiągane już rezultaty. — powiedział Roman Szwed, prezes ATM SI.Dzięki umowom podpisanym ostatnio przez spółkę ATM Software Sp. z o.o., przychody abonamentowe z usług związanych tylko z jedną z oferowanych platform, a mianowicie ATM InternetTV, przekroczą w skali roku 8 mln zł. Umowy te maja charakter abonamentowy, zapewniając powtarzalność i przewidywalność przychodów. ATM Software sp. z o.o. jest 100% własnością ATM Systemy Informatyczne S.A., a w grupie kapitałowej odpowiada za tworzenie i rozwój oprogramowania przeznaczonego dla rynku medialnego, oprogramowania inteligentnych sieci energetycznych oraz zaawansowanych rozwiązań związanych z bezpieczeństwem informatycznym.ATM InternetTV to platforma pozwalająca w modelu PaaS (ang. Platform as a Service) obsługiwać pełny cykl produkcyjny związany z pozyskiwaniem, kodowaniem, składowaniem i udostępnianiem treści multimedialnych w sieci. Poszczególne aplikacje są także udostępniane w modelu SaaS (ang. Software as a Service). Z usług tej platformy korzystają największe firmy medialne w Polsce.Warto podkreślić fakt, że system dystrybucji treści ATM CDN, wchodzący w skład platformy ATM InternetTV w dalszym ciągu jest największym krajowym systemem tego typu, a obsługiwany przez niego ruch sieciowy przekracza 80 Gb/s.Jesteśmy liderem w niektórych rodzajach usług typu Cloud Computing, a nasze wieloletnie prace i inwestycje w tym zakresie powinny wkrótce przynieść widoczne efekty także w innych, podobnych obszarach. – dodał Roman Szwed.

czytaj więcej
10/19/2012
Wydawca Wprost na platformie CloudiA™

We wrześniu do grupy wymagających Klientów ATM Systemy Informatyczne dołączył wydawca tygodnika Wprost i dwutygodnika Bloomberg Businessweek Polska, migrując swoje serwisy internetowe na platformę CloudiA™.CloudiA™ to nowoczesny pakiet usług cloud computing typu IaaS (Infrastructure as a Service) i managed services, który został stworzony przez spółkę ATM Systemy Informatyczne z myślą o przedsiębiorstwach, oczekujących najwyższej jakości obsługi, ciągłości działania i gwarancji dostępności systemów IT.To już kolejny prestiżowy klient, który dostrzegł korzyści związane z działaniem w chmurze. Rozpoczęcie współpracy potwierdza słuszność naszej strategii budowania usług cloud computing o najwyższym poziomie niezawodności, bo niezawodność jest warunkiem koniecznym dla tak poważnych serwisów internetowych. Warto podkreślić, że jesteśmy prekursorem świadczenia usług w tym modelu. – mówi Michał Zgajewski, Dyrektor Działu Sprzedaży Outsourcingu i Rozwiązań Cloud Computing ATM Systemy Informatyczne.Projekt swoim zakresem obejmował przygotowanie infrastruktury w modelu cloud computing koniecznej do działania serwisów www.wprost.pl, www.blogbox.com.pl, www.infotuba.pl, www.gover.pl i www.pitbul.pl oraz przeniesienie zasobów wydawcy do infrastruktury chmurowej w taki sposób, żeby do minimum ograniczyć konieczną przerwę w działaniu systemów wydawcy. Oprócz udostępnienia bezpiecznego i elastycznego środowiska informatycznego oraz mocy obliczeniowej potrzebnej do obsłużenia bardzo popularnego internetowego serwisu tygodnika Wprost, ATM Systemy Informatyczne zapewnia także kompleksowy nadzór nad warstwą systemową serwisu. Dzięki temu po stronie wydawcy pozostaje praktycznie tylko opieka nad merytoryczną stroną serwisów. Umowa wiążąca obie strony określa rygorystyczne parametry dostępności serwisu. Usługi CloudiA™ dają Wprost możliwość uruchamiania kolejnych innowacyjnych projektów wykorzystujących najnowsze technologie.

czytaj więcej
9/2/2012
Wyniki ATM Systemy Informatyczne S.A. po I półroczu 2012 r.

W I półroczu 2012 r. Grupa Kapitałowa osiągnęła zbliżone do osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku przychody ze sprzedaży w wysokości 91,6 mln zł, uzyskując w tym okresie wyższą o 1,5 punktu procentowego marżę brutto na sprzedaży (zysk brutto ze sprzedaży/przychody ze sprzedaży). W efekcie Grupa Kapitałowa ATM Systemy Informatyczne osiągnęła w I półroczu br. 17,7 mln zł zysku brutto na sprzedaży, co oznacza wzrost o 8% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Wyższe koszty poniesione w 2012 r. w porównaniu z 2011 r. spowodowały efektywny spadek zysku netto do sumy 1,1 mln zł (41%). Jednostkowe wyniki finansowe w tym czasie uległy pogorszeniu. Przychody ATM SI w I półroczu 2012 r. wyniosły 85,1 mln zł, wobec 92,4 mln zł wypracowanych w I półroczu 2011 r. Również zysk brutto na sprzedaży uległ zmniejszeniu – o 10% r/r – i wyniósł w I półroczu br. 14,8 mln zł. W efekcie zysk netto był bliski zera i wyniósł -73 tyś zł..Pierwsza połowa roku nie należała do najbardziej udanych ze względu na osiągnięte wyniki finansowe, ale biorąc pod uwagę otoczenie makroekonomiczne i fakt, ze Emitent podlegał w tym samym czasie znacznym przekształceniom organizacyjnym, należy uznać wyniki za umiarkowanie satysfakcjonujące. Należy pamiętać, że pierwsza połowa roku dla spółek z sektora integracji systemowej należy zwykle do słabszych. – mówi Roman Szwed, prezes Zarządu Spółki.W pierwszej połowie roku Spółka zanotowała ewidentne sukcesy. W I kwartale z powodzeniem zakończyła realizację największego kontraktu w historii działalności Spółki, dotyczącego budowy i wdrożenia Ogólnopolskiej Sieci Teleinformatycznej na potrzeby numeru alarmowego 112 (OST 112). Zakończenie tego wdrożenia można uznać za duży sukces i dowód na to, że Spółka jest w stanie realizować najbardziej wymagające projekty w ogólnopolskiej skali. Spółka kontynuowała również z sukcesem wdrożenie i integrację systemu aplikacyjnego AMI (ang. Advance Metering Infrastructure) dla jednego z największych w Polsce dystrybutorów energii elektrycznej. Warte zdecydowanego podkreślenia są dobre wyniki, które zanotowały spółki zależne ATM Software i Sputnik Software.Na osiągnięte wyniki negatywnie wpłynęły wzrost kosztów oraz zakończenie realizacji kontraktu OST 112. Staramy się wypełnić lukę po tym kontrakcie, jednak nie sprzyjają temu opóźnienia w przeprowadzanych w sektorze publicznym przetargach. – dodaje prezes Spółki.Od 25 kwietnia Spółka tworzy Grupę Kapitałową, w skład której weszły trzy spółki zależne: ATM Software (100% udziałów), Impulsy (78,46%) oraz Sputnik Software (60%). Utworzenie Grupy Kapitałowej zakończyło działania reorganizacyjne na podstawie przyjętego 28 listopada 2011 r. Planu Podziału polegającego na wydzieleniu z ATM S.A. Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa (ZCP) i przeniesieniu jej do ATM Systemy Informatyczne S.A. ZCP objęło całość aktywów i zobowiązań ATM S.A. związanych z usługami integratorskimi wraz z posiadanymi przez ATM S.A. akcjami ATM Systemy Informatyczne S.A. oraz udziałami w pozostałych spółkach integratorskich. Ukoronowaniem zmian organizacyjnych było rozpoczęcie 28 maja 2012 r. notowań Spółki na GPW.

czytaj więcej
5/27/2012
Giełdowy dzwon powitał akcje ATM SI na parkiecie

28 maja akcje ATM Systemy Informatyczne S.A. zadebiutowały na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Oferta 36 343 344 akcji trafiła do inwestorów w związku z podziałem spółki ATM S.A. na dwie niezależne firmy. W wyniku podziału powstały: spółka telekomunikacyjna (ATM) i spółka informatyczna (ATM Systemy Informatyczne). Dotychczasowi akcjonariusze ATM zostali także posiadaczami akcji ATM Systemy Informatyczne (ATM SI) w taki sposób, że liczba objętych akcji w ATM SI przez każdego akcjonariusza ATM była taka sama, jak liczba posiadanych przez niego akcji w ATM. Spółka występuje w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „ATMSI′ i oznaczeniem „ASI′.Spółka tworzy grupę kapitałową złożoną poza Emitentem ze spółek: ATM Software, Impulsy i Sputnik Software. Podstawą strategii nowej grupy kapitałowej ATM SI będzie dynamiczny wzrost w oparciu o rozwiązania infrastrukturalne, oprogramowanie oraz usługi informatyczne.W 2011 roku ATM SI osiągnęła 239,2 mln zł przychodów oraz wypracowała 11,2 mln zł zysku operacyjnego i 5,5 mln zł zysku netto. Suma przychodów spółek stanowiących obecnie grupę kapitałową ATM SI wyniosła w 2011 roku blisko 280 mln zł.ATM SI powiększy sektor informatyczny notowanych spółek.Naszym celem jest konsekwentne zwiększanie wartości Spółki poprzez koncentrację na rozwoju usług informatycznych, których rozwój wymaga innej ścieżki wzrostu i narzędzi, niż ma to miejsce w przypadku usług telekomunikacyjnych. Działalnością telekomunikacyjną będzie się zajmować nadal ATM. Ofertę kompletnych i sprawdzonych rozwiązań IT o najwyższych standardach technicznych kierujemy przede wszystkim do sektora telekomunikacji i mediów, sektora energetycznego, administracji publicznej i sektora finansowego. Będziemy się starali utrzymać pozycję lidera technologicznego – firmy wyprzedzającej rynek, wprowadzającej innowacyjne rozwiązania przybliżające naszym klientom informatykę jutra. – powiedział Roman Szwed, prezes ATM Systemy Informatyczne S.A.

czytaj więcej
5/15/2012
ATM SI partnerem merytorycznym PTI podczas konferencji „Nowoczesne technologie cyfrowe w edukacji. Model chmury obliczeniowej – szansą dla szkół?"

Konferencja odbyła się 15 maja 2012 roku i została zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Informatyczne. Program poświęcono nowoczesnym technologiom cyfrowym w edukacji. Poruszana tematyka nawiązywała bezpośrednio do szans i możliwości jakie otwiera przed nowoczesną szkołą IT dostarczane w modelu usługowym znanym powszechnie jako cloud computing.Potrzebę budowy efektywnych modeli edukacyjnych potwierdza szerokie zainteresowanie pilotażowym projektem rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych „Cyfrowa Szkoła′. Wdrożenie i realizacja tego projektu zostały przedstawione przez podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Panią Joannę Berdzik. Program spotkał się z ogromnym zainteresowaniem ze strony szkół, które do niego aplikowały. Dyrektorowie placówek oraz nauczyciele widzą potencjał, jaki daje informatyzacja szkół i coraz chętniej budują zaangażowanie uczniów sięgając po nowoczesne rozwiązania techniczne, które wspierają proces uczenia.Widząc przyszłość informatyki w rozwoju koncepcji przetwarzania w chmurze firma ATM SI zdecydowała się wspierać propagowanie tej idei wśród szkół. Panel informacyjny o tym, jak działa chmura i co nam daje w kontekście nowego modelu dostawy zasobów IT poprowadził Michał Zgajewski, Dyrektor Sprzedaży Działu Outsourcing i Cloud Computing ATM SI. Prezentacja obejmowała techniczno-ekonomiczne spojrzenie na świadczenie usług w modelu cloud computing, skupiając uwagę słuchaczy na efektywności rozliczania używanych mocy obliczeniowych, a także na elastyczności i prostocie korzystania z rozwiązań cloudowych.Swoje doświadczenia i wizję chmury wspierającej edukację prezentowali także przedstawiciele firm technologicznych Microsoft oraz Intel.Konferencja została objęta patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i odbyła się w ramach obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego.

czytaj więcej
3/11/2012
Eksperci z ATM Systemy Informatyczne S.A. dzielą się swoją wiedzą z zakresu budowy centrów danych

Centrum Promocji Informatyki w Warszawie organizuje 20 marca  seminarium pt.: „Praktyczne aspekty funkcjonowania serwerowni. Optymalizacja wydajności energetycznej′, poświęcone budowie centrów danych oraz wykorzystywaniu przez nie energii, zarówno w zakresie samej infrastruktury teleinformatycznej, jak i systemu zasilania i chłodzenia.Uczestnicy seminarium dowiedzą się, jak zoptymalizować zużycie energii w centrach danych, w jaki sposób oszacować zapotrzebowanie na moc oraz jaka jest rola eksploatacji infrastruktury serwerowni w realizacji zadań energooszczędnych. Na spotkaniu zostanie również przeprowadzona analiza wpływu temperatury w serwerowni na efektywność energetyczną. Seminarium będzie także doskonałą okazją dla uczestników do wymiany doświadczeń związanych z tą tematyką.Istotnym punktem programu będzie wykład Piotra Smereczniaka – Dyrektora Działu Projektowania Infrastruktury Data Center w ATM Systemy Informatyczne S.A. – pt.: „Kierunki zmian standardów infrastruktury w centrum danych′. Ekspert zaprezentuje najbardziej znaczące elementy infrastruktury wpływające na współczynnik energooszczędności PUE, tj. instalację klimatyzacji i infrastrukturę elektryczną, z perspektywy optymalizacji efektywności działania CPD.Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, ciągłym inwestycjom w rozwój nowych technologii, wysokim standardom jakości oraz zespołowi ekspertów o najwyższych kwalifikacjach, ATM Systemy Informatyczne S.A. jest jedną z czołowych firm w Polsce oferujących rozwiązania projektowania i budowy centrów danych. Projekty realizowane przez spółkę cechują się najwyższym poziomem funkcjonalności i niezawodności wykonania. Obiekty są wyposażane w systemy zasilania gwarantowanego, urządzenia zapewniające odpowiednią moc chłodniczą oraz wysokiej przepustowości łącza telekomunikacyjne, dzięki czemu stanowią kompleksowe rozwiązanie zapewniające efektywność zarządzania oraz dostępność informacji dla organizacji każdej wielkości.Jednym z ostatnich obiektów wybudowanym przez ATM Systemy Informatyczne S.A. jest budynek F3 o powierzchni 2 200 m kw. ulokowany w Centrum Danych ATMAN w Warszawie. Jest to najnowocześniejszy obiekt tego typu w Polsce, który został zaprojektowany zgodnie z międzynarodowymi wytycznymi Tier III dla standardów centrów danych.

czytaj więcej
2/20/2012
Cisco Forum 2012 z udziałem ATM Systemy Informatyczne S.A.

ATM Systemy Informatyczne S.A. jest Partnerem Cisco Forum 2012, jednej z największych i najważniejszch konferencji technicznych w Polsce, organizowanych i przygotowywanych w całości przez inżynierów dla inżynierów. Wydarzenie jest poświęcone zagadnieniom  związanym z sieciami i infrastrukturą teleinformatyczną. Spotkanie odbędzie się w dniach 21-23 marca br. w Hotelu Mercure Kasprowy w Zakopanem.Podczas trzech dni konferencji zostanie zaprezentowany przekrój przez rozwiązania Cisco w postaci sesji prezentacyjnych, demo oraz dyskusyjnych skupionych na architekturach – Sieciach bez Granic, IP NGN, Wirtualizacji i Współpracy. W tym roku nowością będą całodniowe, pogłębione sesje techniczne dotyczące konkretnych tematów. Organizatorzy postarają się przybliżyć uczestnikom całościowe podejście do budowy inteligentnych sieci wielousługowych na miarę XXI wieku.Pierwszego dnia konferencji będzie miała miejsce prezentacja ekspertów z ATM SI pt.: „Nie pytaj co Ty możesz zrobić dla ISE, zapytaj co ISE może zrobić dla Ciebie′. Prelegenci przedstawią konfigurację i działanie kluczowych funkcjonalności Cisco ISE, takie jak dostęp gościnny dla sieci bezprzewodowych oraz przewodowych, uruchomienie dostępu do sieci w ramach standardu 802.1x z uwzględnieniem klasyfikacji urządzeń uzyskujących dostęp do sieci (profiling) oraz kontrolą stanu oprogramowania na stacji pod kątem zgodności z polityką firmy (posture).

czytaj więcej
1/8/2012
Konferencja „Opanuj chmurę” z udziałem ATM Systemy Informatyczne S.A.

W trakcie konferencji HP Polska „Opanuj chmurę z wykorzystaniem konwergencji′ spółka ATM Systemy Informatyczne zaprezentuje, jak wdrożenie platformy HP Cloud System umożliwiło jej świadczenie usług w chmurze prywatnej.W czasach biznesowej niepewności organizacje chcą zapewnić sobie bezpieczną przyszłość. Szukają nowych rozwiązań i zastanawiają się, jak stymulować wzrost, obniżać koszty oraz minimalizować ryzyko swojej działalności. Cloud computing jest bezpieczną drogą rozwoju w trudnych warunkach ekonomicznych.Ideą konferencji jest pokazanie, jak za pomocą konkretnych rozwiązań wcielić w życie ideę chmury i dzięki temu ograniczyć koszty operacyjne, elastycznie reagować na potrzeby biznesu oraz zwiększyć konkurencyjność na rynku. HP nie tylko przedstawi swoje rozwiązania HP Cloud System i Intel® Cloud Builders pozwalające łatwo poruszać się w chmurze, ale także wskaże kierunki bezpiecznego dotarcia do konkretnych rozwiązań.W trakcie konferencji będzie też miała miejsce prezentacja Tomasza Kadlewicza, Dyrektora Działu Systemów i Outsourcingu w ATM Systemy Informatyczne S.A., pt. „Od outsourcingu do chmury z platformą HP Cloud System – wdrożenie HP Matrix w firmie ATM Systemy Informatyczne S.A.′. Prelegent opowie o korzyściach z użytkowania pierwszej na rynku infrastruktury konwergentnej do zastosowań o krytycznym znaczeniu oraz zaprezentuje doświadczenia firmy ATM Systemy Informatyczne w świadczeniu usług typu Private Cloud. Konferencję zakończy panel dyskusyjny, podczas którego swoimi spostrzeżeniami i opiniami na temat rynku chmury w Polsce podzielą się eksperci z branży IT.Konferencja odbędzie się 11 stycznia br. w Centrum Olimpijskim w Warszawie.Szczegółowe informacje na stronie: www.opanujchmure.pl.

czytaj więcej
11/24/2011
ATM Systemy Informatyczne S.A. najlepsza w rankingu Skrzydła Biznesu

ATM Systemy Informatyczne S.A. zajęła pierwsze miejsce w ogólnopolskim rankingu „Skrzydła Biznesu′ organizowanym przez Dziennik ′Gazeta Prawna′ dla firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Ranking był zorganizowany pod patronatem honorowym Ministra Gospodarki, Waldemara Pawlaka.W ramach projektu przebadanych zostało 1,6 mln firm, spośród których wyróżniono 640 przedsiębiorstw na podstawie m.in. takich wskaźników, jak ocena ryzyka współpracy, czy dynamika wzrostu sprzedaży w latach 2009/2010. Ranking został przeprowadzony w 4 kategoriach (firmy micro, mini, małe i średnie) i był przygotowywany przy współpracy z HBI Polska, wiodącym dostawcą biznesowych baz danych B2B.ATM Systemy Informatyczne S.A. zdobyła pierwsze miejsce w kategorii firmy średnie województwa mazowieckiego oraz pierwsze miejsce w kategorii firmy średnie  w skali całej Polski. Spółka została uznana za najdynamiczniej rozwijające się polskie przedsiębiorstwo z przychodami do 200 mln zł. Zajęcie pierwszego miejsca w rankingu wszystkich firm średnich w Polsce z przychodami do 200 mln zł było dla nas przyjemnym zaskoczeniem i uważamy, że znakomicie pokazuje dynamikę jaką udało się uzyskać spółce ATM Systemy Informatyczne, która powstała z wydzielenia działalności integratorskiej ATM S.A. do odrębnej spółki. – powiedział prezes Roman Szwed.

czytaj więcej
11/20/2011
ATM Systemy Informatyczne S.A. Srebrnym Sponsorem Konferencji „Nowoczesne Data Center”

ATM Systemy Informatyczne S.A. jest Srebrnym Sponsorem Konferencji „Nowoczesne Data Center′, poświęconej budowie centrów danych oraz bezpiecznemu przechowywaniu i udostępnianiu informacji, organizowanej przez firmę MultiTrain. Spotkanie odbędzie się w dniu 24 listopada 2011 roku w Warszawie.Konferencja jest jednym z ważniejszych wydarzeń, które będzie poświęcone prezentacji największych centrów przetwarzania danych w Polsce, skierowanym do kadry zarządzającej i praktyków Data Center na najwyższym szczeblu. W tym roku II edycja tej konferencji odbędzie się pod hasłem: „Strefa bezpieczeństwa′. W ramach spotkania będą poruszane takie zagadnienia jak m.in.: budowa, zarządzanie i wirtualizacja w Data Center, infrastruktura konwergentna, budowa green data center (zielone centra danych), technologia cloud computing czy uwarunkowania prawne i umowy SLA (Service Level Agreement). Wydarzenie będzie również doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i zapoznania się z ofertą produktów i usług Data Center dostępnych na rynku.Podczas konferencji będzie miała miejsce prezentacja Piotra Smereczniaka – Dyrektora Działu Projektowania Infrastruktury Data Center w ATM Systemy Informatyczne S.A. – pt.: „Kierunki zmian standardów infrastruktury w Centrum Przetwarzania Danych′. Ekspert zaprezentuje najbardziej znaczące elementy infrastruktury wpływające na współczynnik energooszczędności PUE, tj. instalację klimatyzacji i infrastrukturę elektryczną, z perspektywy optymalizacji efektywności działania CPD. Opowie również o bogatym doświadczeniu firmy w opracowywaniu projektów koncepcyjnych, budowlanych, wykonawczych oraz realizacji obiektów Data Center wraz z ich serwisowaniem.Więcej informacji na temat konferencji: http://www.multitrain.pl/home/kalendarium/nowoczesne-data-center/program-konferencji-21.htm

czytaj więcej
11/7/2011
Konferencja IT@Bank z udziałem ATM Systemy Informatyczne S.A.

ATM Systemy Informatyczne S.A. będzie Partnerem III edycji konferencji IT@Bank, największej dorocznej inicjatywy konferencyjnej w Polsce poświęconej kwestiom informatyki bankowej i gromadzącej elitarne grono decydentów obszarów IT w bankach. Spotkanie jest organizowane przez „Miesięcznik Finansowy BANK′ przy współpracy z Forum Technologii Bankowych Związku Banków Polskich. Impreza odbędzie się w dniu 16 listopada 2011 roku w hotelu Hilton w Warszawie.W trakcie konferencji zostaną poruszone tematy najbardziej priorytetowych działań w obszarze technologii, które należałoby przeprowadzić, mając na uwadze dzisiejszą sytuację rynkową. Ważną częścią spotkania będzie prezentacja wyników i nowatorskich badań dotyczących zarządzania ciągłością działania, zmian w IT, a także bezpieczeństwa IT w bankach oraz specjalny panel dyskusyjny: „Nowoczesne technologie dla polskiej gospodarki′.W panelu dyskusyjnym „Cloud Computing′ weźmie udział Dyrektor Centrum Kompetencji Business Continuity Management ATM Systemy Informatyczne S.A. – Janusz Zawiła-Niedźwiecki. Ekspert będzie omawiał temat stosowania w sektorze finansowym usług przetwarzania w „chmurze′ internetowej. Podczas dyskusji zostaną poruszane kwestie prawnych i mentalnych barier w korzystaniu z usług Cloud Computing w bankowości oraz odpowiedzialności dostawców, bezpieczeństwa przechowywania danych i prywatności konsumentów. Dowiemy się również czy polski biznes jest gotowy na korzystanie lub świadczenie usług w chmurze.

czytaj więcej
10/25/2011
TM Systemy Informatyczne S.A. dostarcza duże moce obliczeniowe

ATM Systemy Informatyczne S.A. (ATM SI) podpisała dwie umowy z Instytutem Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym. Pierwszy z kontraktów został zawarty po wygraniu przez ATM SI przetargu nieograniczonego na realizację rocznej, sukcesywnej dostawy elementów infrastruktury klastra obliczeniowego wyposażonego w moduły GPGPU (ang. Purpose Computing on Graphics Processing Units). Drugi z podpisanych kontraktów dotyczy dostawy systemu obliczeniowego typu SMP Altix UV wraz z oprogramowaniem oraz systemu chłodzenia, a także zainstalowania i uruchomienia dostarczonych elementów. Producentem sprzętu w obu dostawach (elementów klastra - serwerów oraz serwera obliczeniowego) jest firma SGI. Wykonywane w ramach umów prace i dostarczane elementy infrastruktury są objęte trzyletnią gwarancją. Łączna wartość dwóch podpisanych umów to ponad 10 mln zł brutto.Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS) afiliowane przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN działa od 1993 roku. Jego misją jest integracja i rozwój infrastruktury informatycznej nauki. PCSS jest liderem wprowadzania innowacyjnych technologii sieciowych w krajowej naukowej  sieci PIONIER – Polski Internet Optyczny oraz dostawcą dużych mocy obliczeniowych i systemów archiwizacji.Dla ATM Systemy Informatyczne S.A. podpisane kontrakty są kontynuacją wieloletniej tradycji dostarczania  komputerów dużej mocy dla środowisk naukowych. Zamówiony system obliczeniowy będzie największym rozwiązaniem klastrowym zbudowanym na bazie układów GPGPU w Polsce oraz jednym z największych w Europie.

czytaj więcej
9/22/2011
PLNOG i EuroNOG z udziałem ATM Systemy Informatyczne S.A.

ATM Systemy Informatyczne S.A. wystąpi na konferencjach PLNOG i EURONOG, organizowanych przez Fundację Wspierania Edukacji Informatycznej PROIDEA.PLNOG 2011 jest siódmą edycją jedynej w Polsce konferencji poświęconej zagadnieniom utrzymania i rozwijania sieci teleinformatycznych i telekomunikacyjnych. Konferencja odbywa się w ramach działań Polish Network Operators' Group i powstała na wzór stowarzyszeń łączących operatorów sieciowych, które od kilkunastu lat skutecznie działają na rynku sieciowym w USA, Europie Zachodniej, Azji i na Bliskim Wschodzie. Tegoroczne jesienne spotkanie PLNOG odbędzie się w dniach 28-29 września w Krakowie. Dzień później, czyli w dniu 30 września również w tym mieście odbędzie się pierwsza edycja tej konferencji dla rynku europejskiego pod nazwą EuroNOG.Głównym celem konferencji jest ułatwianie współpracy między firmami telekomunikacyjnymi i teleinformatycznymi oraz stworzenie okazji do wymiany wiedzy i doświadczeń związanych z branżą usług sieciowych. To również unikatowe warsztaty techniczne a przede wszystkim możliwość kontaktu z przedstawicielami firm, które są zaangażowane w budowanie i rozwój Internetu w Polsce, a w przypadku konferencji EuroNOG — w całej Europie. Uczestnicy tych spotkań pracują zarówno dla największych firm teleinformatycznych, jak i dla lokalnych firm usługowych. W spotkaniach wezmą udział inżynierowie i administratorzy sieci, osoby odpowiedzialne za infrastrukturę, monitoring, utrzymanie i wydajność sieci oraz  za decyzje o wdrożeniu nowych rozwiązań sieciowych. Będzie to wymiana doświadczeń i czerpanie wiedzy z najlepszych praktyk stosowanych przez lokalnych graczy na rynku europejskim.Podczas tych dwóch wyjątkowych spotkań będą miały miejsce prezentacje firmy ATM Systemy Informatyczne S.A. Na konferencji PLNOG, ATM SI w wystąpieniu pt.: „QoS – jak o tym myśleć w kontekście L2 i L3′, zaprezentuje nieco głębsze spojrzenie na implementację mechanizmów QoS w warstwie 2 i 3 modelu OSI. Przyjrzy się podstawowym zasadom projektowania wdrożenia QoS w sieciach operatorskich, różnicom w działaniu poszczególnych mechanizmów i ich wpływowi na użytkowników oraz zależnościom od stosowanego sprzętu sieciowego. Na konferencji EuroNOG w wystąpieniu pt.: „Spojrzenie na metodologię audytu i testowanie gotowości sieci na protokół IPv6′, ekspert z ATM SI będzie mówił o tym, co nadal czeka wielu operatorów, czyli o audycie sieci pod kątem gotowości urządzeń na wdrożenie usług opartych na IPv6 jak i transportu prefiksów IPv6 w szkielecie operatorskim. Pokaże również podstawowe aspekty, na które należy zwrócić uwagę przystępując do audytu, jak i tworząc plany testów.

czytaj więcej
9/13/2011
ATM Systemy Informatyczne S.A. na Ogólnopolskim Kongresie Data Center

ATM Systemy Informatyczne S.A. jest Partnerem Technologicznym III Ogólnopolskiego Kongresu Data Center, poświęconego rozwiązaniom technologicznym i modelom biznesowym stosowanym w usługach Data Center, organizowanego przez Institute for International Research Sp. z o.o. Spotkanie odbędzie się w dniu 19 września 2011 roku w Warszawie.Kongres jest jednym z ważniejszych wydarzeń dotyczących centrów przetwarzania danych w Polsce, skierowanym do kadry zarządzającej i praktyków Data Center na najwyższym szczeblu. W tym roku III Ogólnopolski Kongres Data Center odbędzie się pod hasłem: Codzienne sprawy i niecodzienne wyzwania. W ramach spotkania zgromadzeni goście będą dyskutować m.in. o  standardach budowy, pracy i bezpieczeństwa w Data Center, uwarunkowaniach prawnych i umowach SLA (Service Level Agreement), redundancji, monitorowaniu pracy oraz zapobieganiu sytuacjom awaryjnym, czy też konsolidacji i migracji centrów danych. Podsumowaniem Kongres będzie panel dyskusyjny:  Nietypowe rozwiązania w Data Center na drodze do optymalizacji działania i kosztów.Podczas Kongresu, w bloku tematycznym Zmiany organizacyjne i funkcjonalne w Data Center, będzie miała miejsce prezentacja Piotra Smereczniaka – Dyrektora Działu Projektowania Data Center w ATM Systemy Informatyczne S.A. pt.: „Kierunki zmian standardów infrastruktury w CPD′. Ekspert zaprezentuje najbardziej znaczące elementy infrastruktury wpływające na współczynnik energooszczędności PUE, tj. instalację klimatyzacji i infrastrukturę elektryczną, z perspektywy optymalizacji efektywności działania CPD. Opowie również o bogatym doświadczeniu firmy w opracowywaniu projektów koncepcyjnych, budowlanych, wykonawczych oraz realizacji obiektów Data Center wraz z ich serwisowaniem.Więcej informacji na temat Kongresu: http://www.iir.pl/index.php?module=event&e_id=1496

czytaj więcej
8/17/2011
Konferencja INTERNET BANKING SECURITY z udziałem ATM Systemy Informatyczne S.A.

ATM Systemy Informatyczne S.A. jest Sponsorem VII edycji konferencji „Internet Banking Security′, poświęconej strategii bezpieczeństwa bankowości elektronicznej, organizowanej przez SW Konferencje i Związek Banków Polskich - Forum Technologii Bankowych. Konferencja odbędzie się w dniach 24-26 sierpnia br. w Dolinie Charlotty k/Ustki.Konferencja jest jednym z najciekawszych wydarzeń dotyczących bezpieczeństwa bankowości elektronicznej. W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele, specjaliści, prezesi oraz doradcy największych banków z całej Polski. W ciągu trzech dni odbędą się 22 wykłady poprowadzone przez najlepszych specjalistów w kraju.Podczas konferencji będzie miała miejsce prezentacja Michała Zgajewskiego – Dyrektora Działu Sprzedaży Outsourcingu i Rozwiązań Cloud Computing w ATM Systemy Informatyczne S.A. pt.: Cloud Computing jako szansa rozwoju instytucji finansowych, poświęcona wykorzystywaniu rozwiązań „chmurowych′ w strategicznym rozwoju firm, których podstawowym zadaniem jest operowanie zasobami finansowymi. Ekspert zaprezentuje doświadczenia firmy ATM SI w świadczeniu usług typu Private Cloud z perspektywy korzyści, jakie mogą osiągnąć przedsiębiorstwa korzystające z tego typu usług.Główne zagadnienia, które będą poruszane podczas konferencji:    Przyszłość bankowości internetowej    Wyzwania dla płatności internetowych    Rozwiązania IT wspomagające bezpieczeństwo bankowości internetowej    Bezpieczeństwo autentykacji posiadacza karty płatniczej    Cloud computing

czytaj więcej
6/5/2011
ATM Systemy Informatyczne S.A. sponsorem konferencja Cloud Computing Giga Con

ATM Systemy Informatyczne S.A. (ATM SI) jest sponsorem konferencji „Cloud Computing′ organizowanej przez GigaCon, poświęconej koncepcji chmury, która jest obecnie jednym z najdynamiczniej rozwijających się trendów w informatyce. Konferencja jest prestiżowym spotkaniem przedstawicieli firm z branży IT, które w swojej ofercie proponują usługi Cloud jako alternatywę wobec klasycznego modelu dostarczania aplikacji i systemów.Konferencja  odbędzie się w dniu 13 czerwca br. w Hotelu Courtyard by Marriott w Warszawie. Impreza ma za zadanie konfrontację dotychczasowej wiedzy na temat Cloud Computing z oczekiwaniami i potrzebami  współczesnego przedsiębiorstwa. Podczas spotkania zostaną zaprezentowane najnowsze koncepcje i korzyści jakie można uzyskać w obrębie rozwiązań Cloud. Eksperci uczestniczący w tej imprezie postarają się odpowiedzieć na pytania: Czy przechowywanie danych „w chmurach′ jest bezpieczne? Czy Cloud Computing ma szansę na stałe zastąpić tradycyjny sposób przechowywania dokumentów i danych? Czy nasz rodzimy biznes jest gotowy na tego typu rozwiązania i czy polskie firmy będą skłonne inwestować w większą elastyczność działania i oszczędność czasu jaką daje Cloud?Podczas konferencji będzie miała miejsce prezentacja Pawła Pętlickiego - Menadżera ds. Sprzedaży Outsourcingu i Rozwiązań Cloud Computing w ATM Systemy Informatyczne S.A. pt.: Cloud Computing szansą rozwoju dla przedsiębiorstw - poświecona wykorzystywaniu rozwiązań Cloud w strategicznym rozwoju firmy. Ekspert zaprezentuje doświadczenia firmy ATM SI w świadczeniu usług typu Private Cloud z perspektywy korzyści, jakie mogą osiągnąć przedsiębiorstwa korzystające z tego typu usług.Więcej informacji na: http://gigacon.org/cloudcomputing

czytaj więcej
3/23/2011
ATM Systemy Informatyczne S.A. konsekwentnie umacnia współpracę z partnerami biznesowymi

W I kwartale 2011 roku ATM Systemy Informatyczne S.A. konsekwentnie umacnia swoją współpracę z partnerami biznesowymi. Spółka odnowiła partnerstwo z firmą VMware – wiodącym producentem oprogramowania do wirtualizacji środowiska operacyjnego. Uzyskany status Enterprise Solution Provider uprawnia spółkę do sprzedaży i wdrażania rozwiązań klasy Enterprise. Firma podpisała również umowę z Cryptzone Group – producentem specjalizującym się w systemach klasy DLP (Data Leak Prevention), który dostarcza systemy bezpieczeństwa IT. Kolejne zwarte porozumienia to umowa z firmą Arrow ECS Sp. z o.o. wyspecjalizowanym dystrybutorem produktów informatycznych oferującym rozwiązania i usługi klasy korporacyjnej z zakresu przechowywania danych, bezpieczeństwa sieci oraz infrastruktury programowej, jak również umowa z 4Sync Solutions Sp. z o.o., wiodącym dostawcą rozwiązań do zarządzania bezpieczeństwem świadczonych usług IT w sieciach globalnych. ATM Systemy Informatyczne S.A. podpisała także kontrakt Microsoft Service Provider License Agreement (SPLA) - program licencjonowania oprogramowania oparty na comiesięcznych rozliczeniach, który umożliwia świadczenie usług związanych z oprogramowaniem bez ryzyka związanego z dużą inwestycją początkową.Zawarte umowy stanowią dla ATM Systemy Informatyczne S.A. podstawę do budowy strategicznej i bliskiej współpracy z ww. Partnerami.

czytaj więcej
3/22/2011
ATM Systemy Informatyczne S.A. konsekwentnie umacnia współpracę z partnerami biznesowymi

W I kwartale 2011 roku ATM Systemy Informatyczne S.A. konsekwentnie umacnia swoją współpracę z partnerami biznesowymi.Spółka odnowiła partnerstwo z firmą VMware – wiodącym producentem oprogramowania do wirtualizacji środowiska operacyjnego. Uzyskany status Enterprise Solution Provider uprawnia spółkę do sprzedaży i wdrażania rozwiązań klasy Enterprise. Firma podpisała również umowę z Cryptzone Group – producentem specjalizującym się w systemach klasy DLP (Data Leak Prevention), który dostarcza systemy bezpieczeństwa IT. Kolejne zwarte porozumienia to umowa z firmą Arrow ECS Sp. z o.o. wyspecjalizowanym dystrybutorem produktów informatycznych oferującym rozwiązania i usługi klasy korporacyjnej z zakresu przechowywania danych, bezpieczeństwa sieci oraz infrastruktury programowej, jak również umowa z 4Sync Solutions Sp. z o.o., wiodącym dostawcą rozwiązań do zarządzania bezpieczeństwem świadczonych usług IT w sieciach globalnych. ATM Systemy Informatyczne S.A. podpisała także kontrakt Microsoft Service Provider License Agreement (SPLA) - program licencjonowania oprogramowania oparty na comiesięcznych rozliczeniach, który umożliwia świadczenie usług związanych z oprogramowaniem bez ryzyka związanego z dużą inwestycją początkową.Zawarte umowy stanowią dla ATM Systemy Informatyczne S.A. podstawę do budowy strategicznej i bliskiej współpracy z ww. Partnerami.

czytaj więcej
2/25/2011
Oprogramowanie Microsoft w modelu outsourcingowym w ofercie ATM Systemy Informatyczne S.A.

ATM Systemy Informatyczne S.A. podpisała umowę Microsoft Services Provider License Agreement umożliwiającą świadczenie usług outsourcingowych z wykorzystaniem oprogramowania Microsoft, jednej z największych na świecie firm z branży technologii informacyjnych.Podpisana umowa uzupełnia ofertę ATM Systemy Informatyczne S.A. w zakresie usług outsourcingu infrastruktury informatycznej w modelu Cloud Computing (Infrastructure as a Service) o popularną platformę systemową i oprogramowanie serwerowe wspierające pracę przedsiębiorstw.W ramach zawartego kontraktu spółka będzie mogła świadczyć usługi outsourcingowe i rozliczać koszt licencji udostępnianego oprogramowania Microsoft w miesięcznych opłatach. W tym modelu firmy mogą wysokie, jednorazowe koszty inwestycji w oprogramowanie zastąpić przez bieżące koszty operacyjne uzależnione od faktycznego wykorzystania oprogramowania.  W przeciwieństwie do klasycznego modelu, w którym przedsiębiorstwa kupują licencje i płacą za nie z góry, w oferowanym modelu przedsiębiorstwa zyskują zabezpieczenie przed ryzykiem nieudanych inwestycji z możliwością wstrzymania projektu w dowolnym momencie bez ponoszenia dalszych kosztów. Ten model doskonale nadaje się także do realizowania krótkoterminowych projektów lub takich, które charakteryzują się dużą zmiennością w czasie wykorzystywanych zasobów.Podpisana umowa jest kolejnym elementem, który buduje kompletną ofertę firmy ATM Systemy Informatyczne S.A. w zakresie świadczonych usług outsourcingu infrastruktury IT.

czytaj więcej
2/24/2011
Oprogramowanie Microsoft w modelu outsourcingowym w ofercie ATM Systemy Informatyczne S.A.

ATM Systemy Informatyczne S.A. podpisała umowę Microsoft Services Provider License Agreement umożliwiającą świadczenie usług outsourcingowych z wykorzystaniem oprogramowania Microsoft, jednej z największych na świecie firm z branży technologii informacyjnych.Podpisana umowa uzupełnia ofertę ATM Systemy Informatyczne S.A. w zakresie usług outsourcingu infrastruktury informatycznej w modelu Cloud Computing (Infrastructure as a Service) o popularną platformę systemową i oprogramowanie serwerowe wspierające pracę przedsiębiorstw.W ramach zawartego kontraktu spółka będzie mogła świadczyć usługi outsourcingowe i rozliczać koszt licencji udostępnianego oprogramowania Microsoft w miesięcznych opłatach. W tym modelu firmy mogą wysokie, jednorazowe koszty inwestycji w oprogramowanie zastąpić przez bieżące koszty operacyjne uzależnione od faktycznego wykorzystania oprogramowania.  W przeciwieństwie do klasycznego modelu, w którym przedsiębiorstwa kupują licencje i płacą za nie z góry, w oferowanym modelu przedsiębiorstwa zyskują zabezpieczenie przed ryzykiem nieudanych inwestycji z możliwością wstrzymania projektu w dowolnym momencie bez ponoszenia dalszych kosztów. Ten model doskonale nadaje się także do realizowania krótkoterminowych projektów lub takich, które charakteryzują się dużą zmiennością w czasie wykorzystywanych zasobów.Podpisana umowa jest kolejnym elementem, który buduje kompletną ofertę firmy ATM Systemy Informatyczne S.A. w zakresie świadczonych usług outsourcingu infrastruktury IT.

czytaj więcej
1/3/2011
Połączenie ATM Systemy Informatyczne Sp. z o.o. i KLK S.A.

Dnia 3 stycznia br. nastąpiło połączenie spółek ATM Systemy Informatyczne Sp. z o.o. i KLK S.A. w jeden podmiot gospodarczy o nazwie ATM Systemy Informatyczne S.A. Decyzja o połączeniu dwóch z największych spółek zajmujących się integracją systemową w ramach grupy kapitałowej ATM S.A. jest motywowana przekonaniem, że ich działalność jest na tyle komplementarna, iż zmiana ta przyniesie wymierne korzyści zarówno połączonej spółce, jej Partnerom Biznesowym, a przede wszystkim  Klientom. Celem połączenia jest utworzenie jednego z największych integratorów w Polsce, specjalizującego się w projektach teleinformatycznych. Potencjał połączonych firm umożliwi realizację złożonych przedsięwzięć i skuteczne konkurowanie na rynku. Do połączonej spółki przeniesione zostały wszystkie kompetencje potrzebne do zachowania ciągłości i fachowości świadczonych usług. Gwarantuje to utrzymanie odpowiedniego poziomu realizowanych dotychczas projektów. W strukturze organizacji powstałej po połączeniu znalazł się zespół stworzony z najlepszych menedżerów, handlowców, inżynierów, kierowników projektów i wsparcia logistycznego, który współpracował z Klientami już od wielu lat. Trzon kierownictwa ATM Systemy Informatyczne S.A. stanowią osoby sprawdzone i doskonale znane z ATM SI Sp. z o.o. i KLK S.A. Do Zarządu Spółki ATM Systemy Informatyczne S.A. zostali powołani Roman Pawlina na stanowisko Prezesa Zarządu, Tomasz Dziubiński, który pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu, Iwona Bakuła oraz Andrzej Słodczyk pełniący funkcję Członków Zarządu. Główną siedzibą spółki jest Warszawa. Oprócz tego firma posiada oddziały na terenie Polski: w Katowicach, Poznaniu i Wrocławiu oraz filię w Krakowie. Stuprocentowym akcjonariuszem połączonej spółki pozostanie ATM S.A., zapewniając wsparcie organizacyjne, dostęp do kapitału, a także blisko dwudziestoletnie doświadczenie zdobyte na rynku ICT.

czytaj więcej
11/18/2010
IX KONFERENCJA SYSTEMY INFORMATYCZNE W ENERGETYCE z udziałem ATM Systemy Informatyczne Sp. z o.o.

ATM Systemy Informatyczne Sp. z o.o. wystąpi na konferencji organizowanej przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE) oraz Komisję ds. Informatyki - IX KONFERENCJA SYSTEMY INFORMATYCZNE W ENERGETYCE SIWE, która odbędzie się w dniach 23-26 listopada br. w Hotelu Gołębiewski w Wiśle. Konferencja SIwE'10 jest największą ogólnopolską branżową imprezą, poświęconą zagadnieniom IT w energetyce. Odbywa się nieprzerwanie już od 9 lat i na stałe wpisała się w kalendarz imprez energetyki zawodowej w Polsce. Konferencja adresowana jest przede wszystkim do użytkowników systemów informatycznych w energetyce. Większość wystąpień dostawców systemów i usług to prezentacje dokonanych w energetyce wdrożeń, bądź omówienie nowych narzędzi, które mogą być przydatne w codziennej pracy przedsiębiorstw energetycznych. W czasie sesji „Rozwiązania informatyczne dla pionu IT” będzie miała miejsce prezentacja Dariusza Romańczuka - Dyrektora Obszaru Business Continuity Management oraz Przemysława Iskrzaka - Key Account Managera Pionu Handlowego Działu Sprzedaży Telekomunikacji i Energetyki. Eksperci ATM SI wystąpią z referatem „Zabezpieczenie zasobów krytycznych elementem ciągłości działania sektora energetycznego”, w którym zaprezentują ofertę firmy w zakresie bezpieczeństwa i ciągłości działania, w tym budowy strategii przetrwania dla zasobów krytycznych i wdrożenia wymagań prawnych w zakresie ochrony infrastruktury krytycznej w ramach  Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej.Więcej informacji na temat konferencji http://www.ptpiree.pl/?d=3&s=term&a=detal&ia=205

czytaj więcej