Ład korporacyjny

Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk

Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021

Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021 (do 16 maja 2023 r.)

Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016

Oświadczenie Spółki ws. ładu korporacyjnego za 2023 r.

Oświadczenie Spółki ws. ładu korporacyjnego za 2022 r.

Oświadczenie Spółki ws. ładu korporacyjnego za 2021 r.

Oświadczenie Spółki ws. ładu korporacyjnego za 2020 r.

Oświadczenie Spółki ws. ładu korporacyjnego za 2019 r.

Oświadczenie Spółki ws. ładu korporacyjnego za 2018 r.

Oświadczenie Spółki ws. ładu korporacyjnego za 2017 r.

Oświadczenie Spółki ws. ładu korporacyjnego za 2016 r.

Oświadczenie Spółki ws. ładu korporacyjnego za 2015 r.

Oświadczenie Spółki ws. ładu korporacyjnego za 2014 r.

Oświadczenie Spółki ws. ładu korporacyjnego za 2013 r.

Oświadczenie Spółki ws. ładu korporacyjnego za 2012 r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2023 r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2022 r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2021 r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2020 r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2019 r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2018 r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2017 r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2016 r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2015 r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2014 r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2013 r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2012 r.

Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Atende S.A.

Polityka wynagrodzeń, dokument przyjęty 25 czerwca 2020 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Atende S.A.

Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Atende S.A. za 2023 r. wraz z raportem niezależnego biegłego

Informacja dotycząca podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Zgodnie ze Statutem Spółki, wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych dokonuje Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza Spółki zgodnie z Ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, będzie dokonywać zmiany biegłego rewidenta, co najmniej co pięć lat, lub zawierać w umowie z biegłym rewidentem zapisy, iż podmiot świadczący usługi biegłego rewidenta zobowiązuje się do zmiany osoby biegłego rewidenta badającego dokumenty spółki co pięć lat.

Informacja dotycząca udziału kobiet i mężczyzn we władzach Spółki

Odnośnie do rekomendacji GPW w zakresie zrównoważonego udział kobiet i mężczyzn w wykonywaniu funkcji zarządu i nadzoru w przedsiębiorstwach informujemy, że w Radzie Nadzorczej spółki na pięć osób dwie to kobiety (w tym Przewodnicząca RN). W trzyosobowym Zarządzie funkcje pełni jedna kobieta. Więcej informacji o osobach wchodzących w skład Zarządu i Rady Nadzorczej.

Odpowiedzi na pytania akcjonariuszy skierowane do Spółki w trybie art. 428 §1 lub §6

7 stycznia, 14 kwietnia 2016 r.

25 maja 2017 r.

Schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków Zarządu

Marcin Petrykowski
Prezes Zarządu

Zarządzanie strategiczne

Mariusz Stusiński
Wiceprezes Zarządu

Zarządzanie operacyjne

Iwona Bakuła
Wiceprezes Zarządu

Finanse, Administracja, Logistyka

Masz pytania?

Czekam na kontakt od Ciebie.

Dariusz Niedziółka

Dyrektor ds. Relacji Inwestorskich

[email protected]

+48 22 29 57 297

LinkedIn