Walne Zgromadzenia

NWZ 03.01.2024

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Termin: 3 stycznia 2024 r., godz. 11:00
Miejsce: siedziba Spółki, Warszawa plac Konesera 10a
Dzień rejestracji uczestnictwa: 18 grudnia 2023 r.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
  4. Przyjęcie porządku obrad;
  5. Powzięcie uchwały w sprawie połączenia Atende S.A. ze spółką zależną Codeshine sp. z o.o.
  6. Zamknięcie obrad.

Liczba akcji Emitenta: 36 343 344, liczba głosów: 36 343 344, wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.

Projekty uchwał

Wzór formularza do głosowania na NWZ przez pełnomocnika

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z NWZ

Zarząd Atende S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała porządek obrad i projekty uchwał oraz rekomenduje ich powzięcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Uchwały podjęte przez NWZ

Masz pytania?

Czekam na kontakt od Ciebie.

Dariusz Niedziółka

Dyrektor ds. Relacji Inwestorskich

[email protected]

+48 22 29 57 297

LinkedIn