Walne Zgromadzenia

Regulamin WZ Atende

Regulamin Walnego Zgromadzenia

Regulamin Walnego Zgromadzenia Atende S.A.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Niniejszy regulamin określa szczegółowo zasady i tryb zwoływania oraz przeprowadzania obrad Walnego Zgromadzenia Spółki.

§2

1. Walne Zgromadzenia przeprowadzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień Statutu Spółki i niniejszego Regulaminu.
2. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów, umieszczone zostały określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców.
3. Odwołanie lub zmiana terminu Walnego Zgromadzenia następuje w takim samym trybie, jak jego zwołanie, przy dołożeniu starań ze strony Spółki, aby zdarzenia te nie uniemożliwiały lub nie ograniczały Akcjonariuszowi wykonywania prawa do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

LISTA AKCJONARIUSZY

§3

1. Lista akcjonariuszy stanowi spis uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, zawierający imiona i nazwiska albo firmy (nazwy) uprawnionych, miejsce zamieszkania (siedzibę), rodzaj i liczbę akcji oraz liczbę przysługujących im głosów. Osoba fizyczna może podać adres do doręczeń zamiast miejsca zamieszkania.
2. Lista akcjonariuszy zostaje wyłożona do wglądu w sekretariacie Zarządu przez trzy dni powszednie bezpośrednio poprzedzające Walne Zgromadzenie od godziny 9.00 do 17.00 oraz w miejscu i w czasie obrad Walnego Zgromadzenia.
3. Akcjonariusze mogą przeglądać Listę Akcjonariuszy w lokalu Zarządu oraz żądać odpisu Listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia bądź przesłania im Listy Akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który powinna być wysłana.

PEŁNOMOCNICY

§4

1. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
2. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej.
3. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę na adres poczty elektronicznej wskazany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, dokładając przy tym wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej Akcjonariusz przesyła skan udzielonego pełnomocnictwa, skan dokumentów pozwalających zidentyfikować Akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika.
4. W przypadku, gdy pełnomocnictwa nie udziela osoba fizyczna, Akcjonariusz jako mocodawca przesyła skan odpisu z rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany.
5. W przypadku, gdy pełnomocnikiem nie jest osoba fizyczna, Akcjonariusz jako mocodawca przesyła skan odpisu z rejestru, w którym pełnomocnik jest zarejestrowany.
6. Akcjonariusz przesyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu Akcjonariusza i pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z Akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem.
7. Przesłanie drogą elektroniczną ww. dokumentów nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki, dokumentów służących jego identyfikacji.
8. Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta może polegać między innymi na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej do Akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa.
9. Zasady dotyczące identyfikacji Akcjonariusza stosuje się odpowiednio do Zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa. Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych w ust. 3-8 nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki.
10. Prawo do reprezentowania Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie ciągu pełnomocnictw.
11. Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego Akcjonariusza rejestru.
12. Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami Akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu.
13. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, likwidator, pracownik lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od tej spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

PRZEBIEG OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA

§5

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana. W przypadku, gdy Przewodniczący Rady Nadzorczej nie będzie obecny na Walnym Zgromadzeniu lub nie wskaże osoby do jego otwarcia, Walne Zgromadzenie będzie otwarte przez obecnego Akcjonariusza lub obecną osobę reprezentującą Akcjonariusza posiadającego największą liczbę głosów na tym Walnym Zgromadzeniu.
2. Otwierający Walne Zgromadzenie winien doprowadzić do niezwłocznego wyboru Przewodniczącego, powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych.
3. Przewodniczącego wybiera się spośród uczestników Walnego Zgromadzenia.
4. W przypadku, gdy na Przewodniczącego wskazano więcej niż jednego kandydata, wyboru Przewodniczącego Walne Zgromadzenie dokonuje w głosowaniu tajnym. Przewodniczącym zostaje osoba, na którą oddano największą liczbę głosów.
5. Otwierający Walne Zgromadzenie czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania, ogłasza, kogo wybrano Przewodniczącym oraz przekazuje tej osobie kierowanie obradami.

§6

1. Przewodniczący stwierdza poprawność zwołania Walnego Zgromadzenia.
2. Przewodniczący kieruje przebiegiem Walnego Zgromadzenia zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, przepisami prawa, Statutem Spółki, niniejszym Regulaminem i zasadami ładu korporacyjnego przyjętymi przez Spółkę.
3. Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:
a) zapewnienie prawidłowego i sprawnego przebiegu obrad,
b) udzielanie głosu,
c) wydawanie zarządzeń porządkowych,
d) zarządzanie głosowań, czuwanie nad ich prawidłowym przebiegiem i ogłaszanie wyników głosowań,
e) rozstrzyganie wątpliwości proceduralnych.
4. Przewodniczący może wprowadzać pod obrady Walnego Zgromadzenia sprawy porządkowe.
5. Na wniosek Przewodniczącego Walne Zgromadzenie może powołać spośród uczestników Walnego Zgromadzenia jednego lub więcej Zastępców Przewodniczącego, których zadaniem będzie wykonywanie czynności powierzonych przez Przewodniczącego. Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Zastępcy w drodze uchwały. Uchwała w tej sprawie nie musi być zapowiedziana w porządku obrad.

§7

1. Przewodniczący Zgromadzenia niezwłocznie po wyborze podpisuje listę obecności zawierającą spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia i służących im głosów.
2. Przy sporządzeniu listy obecności należy:
1) sprawdzić czy Akcjonariusz uprawniony jest do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
2) sprawdzić tożsamość Akcjonariusza bądź jego pełnomocnika (innego przedstawiciela) na podstawie dowodu osobistego lub innego wiarygodnego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
3) sprawdzić prawidłowość reprezentacji Akcjonariusza; dokumenty stwierdzające prawo reprezentacji (pełnomocnictwa, odpisy z właściwych rejestrów) dołączane są do protokołu Walnego Zgromadzenia,
4) uzyskać podpis Akcjonariusza lub jego pełnomocnika (innego przedstawiciela) na liście obecności,
5) wydać Akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi (innemu przedstawicielowi) odpowiednią kartę do głosowania.
3. Listę obecności sporządzają osoby wyznaczone w tym celu przez Zarząd chyba, że Akcjonariusze posiadający 1/10 (jedną dziesiątą) kapitału zakładowego reprezentowanego na tym Walnym Zgromadzeniu złożą wniosek, o którym mowa w art.410 §2 ksh.
4. Odwołania dotyczące uprawnienia do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu kierowane są do Przewodniczącego Zgromadzenia.

§8

1. Na wniosek Przewodniczącego Walne Zgromadzenie może powołać Komisję Skrutacyjną. Liczbę członków Komisji Skrutacyjnej ustala Przewodniczący.
2. Członkowie Komisji Skrutacyjnej wybierani są spośród uczestników Walnego Zgromadzenia, przy czym każdy Akcjonariusz może zgłosić jednego kandydata.
3. Wyboru członków Komisji dokonuje Walne Zgromadzenie, głosując kolejno na każdego z kandydatów. W skład Komisji Skrutacyjnej wchodzą osoby, na które oddano największą liczbę głosów.
4. Do obowiązków Komisji Skrutacyjnej należy:
a) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowania;
b) ustalanie wyników głosowania i podawanie ich Przewodniczącemu w celu dokonania ogłoszenia;
c) inne czynności związane z prowadzeniem głosowań.
5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przeprowadzeniu głosowania Komisja Skrutacyjna zobowiązana jest bezzwłocznie powiadomić Przewodniczącego o zaistniałych zdarzeniach, zgłaszając jednocześnie wnioski, co do dalszego postępowania.

§9

1. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu bez potrzeby otrzymania zaproszeń.
2. Zarząd obowiązany jest powiadamiać członków Rady Nadzorczej o terminach Walnych Zgromadzeń.
3. Na zaproszenie Zarządu mogą brać udział w obradach lub stosownej ich części inne osoby, w szczególności biegli rewidenci i eksperci, jeżeli ich udział będzie celowy ze względu na potrzebę przedstawienia uczestnikom Walnego Zgromadzenia opinii w rozważanych sprawach.
4. Osoby takie mogą także być zapraszane ad hoc przez Zarząd oraz Przewodniczącego i brać udział tylko w części obrad Walnego Zgromadzenia.

§10

1. Po dokonaniu wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia i podpisaniu listy obecności, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolność do podejmowania uchwał, przedstawia porządek obrad.
2. Walne Zgromadzenie może przyjąć proponowany porządek obrad bez zmian, zmienić kolejność punktów porządku obrad bądź usunąć z niego niektóre sprawy z zastrzeżeniem, że uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek Akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych Akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów Walnego Zgromadzenia.
3. Walne Zgromadzenie może także wprowadzić do porządku obrad nowe kwestie i przeprowadzić nad nimi dyskusję, jednakże bez podejmowania w tych sprawach uchwał.
4. Jeżeli Walne Zgromadzenie podejmie uchwałę o usunięciu z porządku dziennego któregoś z jego punktów, zgłoszone w tej sprawie wnioski pozostają bez biegu.
5. Przewodniczący nie może samodzielnie usuwać spraw z ogłoszonego porządku obrad, zmieniać kolejności poszczególnych jego punktów oraz wprowadzać pod obrady spraw merytorycznych nieobjętych porządkiem dziennym.
6. Po przedstawieniu każdej sprawy zamieszczonej w porządku obrad Przewodniczący otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się mówców.
7. O zamknięciu dyskusji decyduje Przewodniczący.
8. Głos można zabierać wyłącznie w sprawach objętych porządkiem obrad w zakresie aktualnie rozpatrywanego punktu tego porządku.
9. Mówcom niestosującym się do uwag Przewodniczącego lub zabierającym głos w sposób niezgodny z Regulaminem, Przewodniczący może odebrać głos.
10. Przewodniczący może wydalić z sali osoby zakłócające spokój i porządek obrad. Na wniosek zainteresowanego Walne Zgromadzenie może w powyższych kwestiach podjąć decyzję odmienną.
11. W sprawach formalnych Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością.
12. Za sprawy formalne uważa się w szczególności wnioski dotyczące:
a) zamknięcia listy mówców,
b) ograniczenia, odroczenia lub zamknięcia dyskusji,
c) ograniczenia czasu wystąpień,
d) zarządzenia przerwy porządkowej w obradach,
e) kolejności uchwalania wniosków,
f) zgodności przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia z przepisami prawa oraz postanowieniami Statutu i Regulaminu.
13. Dyskusja nad wnioskami formalnymi powinna odbyć się bezpośrednio po ich zgłoszeniu.
14. Na wniosek uczestnika Walnego Zgromadzenia dopuszczalna jest zmiana redakcji projektu uchwały oraz wnoszenie poprawek, jeżeli w ich wyniku nie zostanie podjęta uchwała, która swą treścią wykracza poza przedmiot porządku obrad, chyba że projekt uchwały został przygotowany przez Akcjonariuszy.
15. Przewodniczący w pierwszej kolejności poddaje pod głosowanie uchwały o treści, która została podana w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. W dalszej kolejności poddane są pod głosowanie projekty przedstawione kolejno przez Zarząd, Radę Nadzorczą, Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego oraz pozostałych Akcjonariuszy.
16. Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały zapewnia się możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu, a Przewodniczący ma obowiązek umożliwienia dokonania tej czynności.
17. Przewodniczący może udzielać głosu poza kolejnością członkom Zarządu, Rady Nadzorczej i zaproszonym ekspertom, których głosy nie będą uwzględnianie przy ustalaniu listy i liczby mówców.
18. Po zamknięciu dyskusji nad wnioskami formalnymi Przewodniczący zarządza głosowanie Walnego Zgromadzenia w tych sprawach, chyba że niezbędne jest zarządzenie przerwy porządkowej w celu uzyskania opinii ekspertów.
19. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamyka Walne Zgromadzenie. Z tą chwilą przestaje ono funkcjonować jako organ Spółki, zaś obecni uczestnicy Walne Zgromadzenia nie mogą ważnie podejmować uchwał.

§11

1. Pisemne projekty uchwał objętych porządkiem obrad przewidzianym w ogłoszeniu o Walnym Zgromadzeniu przygotowuje Zarząd, chyba że punkt w porządku obrad został zgłoszony przez Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego wówczas projekt uchwały przygotowują Akcjonariusze; jeżeli zaś ci Akcjonariusze nie zgłoszą projektu uchwały, projekt przygotowuje Zarząd.
2. Jeżeli w toku dyskusji mówcy nie sformułowali wyraźnie brzmienia proponowanej uchwały, do ostatecznej redakcji zgłoszonych wniosków obowiązany jest Przewodniczący. Projekt uchwały może być wniesiony w formie pisemnej do rąk Przewodniczącego.
3. Projekt uchwały lub wniosek o zmianę jego treści mogą być cofnięte przez osoby, które je zgłosiły.
4. Walne Zgromadzenie może swoją uchwałę przyjętą wcześniej zmienić albo uchylić.
5. Odrzucenie w wyniku głosowania projektu uchwały z powodu nie uzyskania wymaganej większości głosów nie będzie oznaczało, że Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę negatywną, o treści przeciwnej do wniosku poddanego pod głosowanie.

§12

1. Głosowanie nad uchwałami następuje po odczytaniu ich projektów przez notariusza, Przewodniczącego lub osobę przez niego wskazaną. W przypadku, gdy na sali obrad są dostępne wydrukowane uchwały bądź uchwała jest wyświetlana w sposób widoczny dla uczestników Walnego Zgromadzenia, nie ma konieczności odczytywania jest treści.
2. Porządek głosowania będzie następujący:
a) głosowanie nad wnioskami do projektu uchwały, przy czym w pierwszej kolejności głosuje się wnioski, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych wnioskach,
b) głosowanie nad projektem uchwały w całości w proponowanym brzmieniu, ze zmianami wynikającymi z przyjętych wniosków.
3. Porządek głosowania wniosków do projektu uchwały ustala Przewodniczący.
4. Jeżeli przyjęcie uchwały wymaga określonego kworum lub kwalifikowanej większości głosów, sprawdzenie liczby głosów, którymi dysponują obecni, albo jaka część kapitału zakładowego jest reprezentowana, następuje poprzez obliczenie liczby głosów oddanych w głosowaniu nad projektem uchwały.
5. Głosowania na Walnym Zgromadzeniu odbywają się za pomocą podniesienia ręki i otrzymanych kart do głosowania lub elektronicznego systemu obliczania głosów. W przypadku nie zastosowania elektronicznego systemu obliczania głosów, głosowania tajne odbywają się poprzez przekazanie mandatu określającego liczbę przysługujących głosów oraz wynik głosowania Przewodniczącemu lub Komisji Skrutacyjnej.
6. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie powołało Komisję Skrutacyjną, dokumenty zawierające wyniki każdego głosowania podpisują wszyscy członkowie Komisji Skrutacyjnej oraz Przewodniczący.

§13

1. Kandydatury na członków Rady Nadzorczej przedstawiane są podczas Walnego Zgromadzenia przez uczestników Walnego Zgromadzenia, wnioskujących o powołanie do składu Rady Nadzorczej. W razie nieobecności tych osób kandydatury przedstawiane są przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Kandydat zostaje wpisany na listę kandydatów po złożeniu oświadczenia, czy spełnia przyjęte przez Spółkę kryteria niezbędne dla uznania za członka niezależnego, jak również ewentualnych innych oświadczeń wymaganych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
2. Głosowanie w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej poprzedzone jest podjęciem uchwały określającej liczbę osób wybieranych do Rady Nadzorczej na tym Walnym Zgromadzeniu.
3. Głosowanie w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej jest tajne i odbywa się indywidualnie nad każdą z kandydatur. Na Członków Rady Nadzorczej zostają wybrani kandydaci uzyskujący największą liczbę głosów.
4. W przypadku złożenia wniosku przez Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/5 (jedną piątą) kapitału zakładowego o wyborze Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami, Przewodniczący zarządzi wybory Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami w trybie przewidzianym przez kodeks spółek handlowych.

§14

Wypis z protokołu z Walnego Zgromadzenia wraz z dowodami zwołania Walnego Zgromadzenia oraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez akcjonariuszy Zarząd dołącza do księgi protokołów.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§15

W sprawach nieobjętych Regulaminem mają odpowiednie zastosowanie właściwe przepisy prawa oraz postanowienia Statutu.

§16

1. W przypadku zmiany Regulaminu przez Walne Zgromadzenie, Zarząd jest zobowiązany w terminie 21 dni sporządzić jego tekst jednolity.
2. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają dla swojej ważności uchwały Walnego Zgromadzenia. Zmiany w Regulaminie obowiązują najwcześniej od następnego Walnego Zgromadzenia, odbywającego się po Walnym Zgromadzeniu, na którym podjęto uchwałę o zmianie Regulaminu.
3. Regulamin Walnego Zgromadzenia obowiązuje na wszystkich Walnych Zgromadzeniach Spółki.

Masz pytania?

Czekam na kontakt od Ciebie.

Dariusz Niedziółka

Dyrektor ds. Relacji Inwestorskich

[email protected]

+48 22 29 57 297

LinkedIn