Raport bieżący nr 20/2024

Raport bieżący nr 20/2024 — 27.06.2024 10:58

Zawiadomienia akcjonariuszy w trybie art. 69 ustawy o ofercie

Zarząd Atende S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 27 czerwca 2024 r. otrzymał zawiadomienia, sporządzone w trybie art. 69 ustawy o ofercie, od Romana Szweda oraz Fundacji Rodzinnej Spinoza („Fundacja”) (podmiot powiązany z Romanem Szwedem, Roman Szwed jest fundatorem Fundacji), dotyczące zmian liczby posiadanych głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Zmiany nastąpiły w wyniku darowizn akcji Spółki posiadanych przez Romana Szweda na rzecz Fundacji w dniach 23 i 26 czerwca 2024 r.

Przed dokonaniem darowizn, o których mowa powyżej, Roman Szwed posiadał 3.287.993 akcje Spółki, stanowiące 9,05% kapitału zakładowego Spółki. Z tych akcji przysługiwały 3.287.993 głosy na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, stanowiące 9,05% ogólnej liczby głosów. Fundacja nie posiadała akcji Spółki.

Według stanu na dzień 26 czerwca 2024 r., po dokonaniu darowizn, Roman Szwed nie posiada akcji Spółki. Z kolei Fundacja posiada 3.287.993 akcje Spółki, stanowiące 9,05% kapitału zakładowego Spółki. Z tych akcji przysługują 3.287.993 głosy na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, stanowiące 9,05% ogólnej liczby głosów.

Otrzymane przez Spółkę zawiadomienia stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego.

Zawiadomienie od Pana Romana Szweda

Zawiadomienie od Fundacji Rodzinnej Spinoza

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji