Walne Zgromadzenia

ZWZ 25.06.2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Termin: 25 czerwca 2020 r., godz. 11:00
Miejsce: siedziba Spółki, Warszawa plac Konesera 10a
Dzień rejestracji uczestnictwa: 9 czerwca 2020 r.

 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 3. Stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał;
 4. Przyjęcie porządku obrad;
 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Atende S.A. oraz sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Atende S.A. za rok 2019, a także wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2019;
 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: (a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Atende S.A. za rok 2019, (b) sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Atende S.A. za rok 2019, (c)  wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok 2019 oraz (d) sytuacji Spółki i działalności Rady Nadzorczej Spółki; 
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Atende S.A. za rok 2019;
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019;
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Atende S.A. za rok 2019; 
 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2019 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty;
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019;
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019;
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki;
 14. Zamknięcie obrad.

Liczba akcji Emitenta: 36 343 344, liczba głosów: 36 343 344, wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.

Projekty uchwał

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2019 rok

Wzór formularza do głosowania na ZWZ przez pełnomocnika

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z ZWZ

Zarząd Atende S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki nie wniosła zastrzeżeń co do spraw objętych proponowanym przez Zarząd Spółki porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 19 maja 2021 r. oraz wyraziła pozytywną opinię na temat projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i zarekomendowała ich powzięcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Uchwały podjęte przez ZWZ

Masz pytania?

Czekam na kontakt od Ciebie.

Dariusz Niedziółka

Dyrektor ds. Relacji Inwestorskich

[email protected]

+48 22 29 57 297

LinkedIn