Walne Zgromadzenia

ZWZ 23.06.2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Termin: 23 czerwca 2022 r., godz. 11:00
Miejsce: siedziba Spółki, Warszawa plac Konesera 10a
Dzień rejestracji uczestnictwa: 7 czerwca 2022 r.

 1. 1)      Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
  2)      Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
  3)      Stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał;
  4)      Przyjęcie porządku obrad;
  5)      Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Atende S.A. oraz sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Atende S.A. za rok 2021, a także wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2021;
  6)      Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: (a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Atende S.A. za rok 2021, (b) sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Atende S.A. za rok 2021, (c) wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok 2021 oraz (d) sytuacji Spółki i działalności Rady Nadzorczej Spółki;  
  7)      Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Atende S.A. za rok 2021;
  8)      Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021;
  9)      Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Atende S.A. za rok 2021; 
  10)   Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2021;
  11)   Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021;
  12)   Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021;
  13)   Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021;
  14)   Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu;
  15)   Podjęcie uchwały w sprawie (i) ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego na lata 2022-2024, (ii) przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego, (iii) emisji warrantów subskrypcyjnych serii A i serii B wraz z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A i serii B w całości, (iv) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E wraz z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii E w całości oraz (v) zmiany Statutu Spółki;
  16)   Podjęcie uchwały w sprawie zmiany polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki;
  17)   Zamknięcie obrad.

Liczba akcji Emitenta: 36 343 344, liczba głosów: 36 343 344, wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.

Projekty uchwał

Informacja o zamierzonej zmianie statutu Atende S.A.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2021 rok

Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Atende S.A. za rok 2021

Wzór formularza do głosowania na ZWZ przez pełnomocnika

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z ZWZ

Raport niezależnego biegłego rewidenda dotyczący Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Atende S.A. za rok 2021

Projekt regulaminu programu motywującego Atende S.A., będącego załącznikiem do Uchwały nr 23 ZWZ, zgłoszony przez akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki.

Zarząd Atende S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki nie wniosła zastrzeżeń co do spraw objętych proponowanym przez Zarząd Spółki porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 23 czerwca 2022 r. oraz wyraziła pozytywną opinię na temat projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i zarekomendowała ich powzięcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Uchwały podjęte przez ZWZ

Masz pytania?

Czekam na kontakt od Ciebie.

Dariusz Niedziółka

Dyrektor ds. Relacji Inwestorskich

[email protected]

+48 22 29 57 297

LinkedIn