Walne Zgromadzenia

ZWZ 23.05.2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Termin: 23 maja 2018 r., godz. 11:00
Miejsce: siedziba Spółki, Warszawa ul. Ostrobramska 86
Dzień rejestracji uczestnictwa: 7 maja 2018 r.

 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 3. Stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał;
 4. Przyjęcie porządku obrad;
 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Atende S.A. oraz sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Atende S.A. za rok 2017, a także wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2017;
 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: (a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Atende S.A. za rok 2017, (b) sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Atende S.A. za rok 2017, (c) wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok 2017 oraz (d) sytuacji Spółki i działalności Rady Nadzorczej Spółki;
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017;
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Atende S.A. za rok 2017;
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017;
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Atende S.A. za rok 2017; 
 11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2017 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty;
 12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia niepodzielonego na dzień 31.12.2015 r. wyniku Spółki wynikającego z implementacji Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej nr 15;
 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017;
 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017;
 15. Podjęcie uchwał w sprawie określenia liczby wybieranych członków Rady Nadzorczej oraz powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję;
 16. Zamknięcie obrad.

Liczba akcji Emitenta: 36 343 344, liczba głosów: 36 343 344, wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.

Projekty uchwał

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2017 rok

Zarząd Atende S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki nie wniosła zastrzeżeń co do spraw objętych proponowanym przez Zarząd Spółki porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 23 maja 2018 r. oraz wyraziła pozytywną opinię na temat projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i zarekomendowała ich powzięcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Uchwały podjęte przez ZWZ

Masz pytania?

Czekam na kontakt od Ciebie.

Dariusz Niedziółka

Dyrektor ds. Relacji Inwestorskich

[email protected]

+48 22 29 57 297

LinkedIn