Walne Zgromadzenia

ZWZ 29.05.2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Termin: 29 maja 2017 r., godz. 11:00
Miejsce: siedziba Spółki, Warszawa ul. Ostrobramska 86
Dzień rejestracji uczestnictwa: 13 maja 2017 r.

 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 3. Stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał;
 4. Przyjęcie porządku obrad;
 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Atende S.A. oraz sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Atende S.A. za rok 2016, a także wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2016; 
 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: (a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Atende S.A. za rok 2016, (b) sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Atende S.A. za rok 2016, (c)  wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok 2016 oraz (d) sytuacji Spółki i działalności Rady Nadzorczej Spółki;
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016;
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Atende S.A. za rok 2016;
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016; 
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Atende S.A. za rok 2016;
 11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2016 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty;
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016;
 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016;
 14. Zamknięcie obrad.

Liczba akcji Emitenta: 36 343 344, liczba głosów: 36 343 344, wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.

Projekty uchwał

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2016 rok

Zarząd Atende S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki wyraża pozytywną opinię na temat projektów uchwał mających być przedmiotem obrad zwołanego na dzień 29 maja 2017 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i rekomenduje ich powzięcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Uchwały podjęte przez ZWZ

Masz pytania?

Czekam na kontakt od Ciebie.

Dariusz Niedziółka

Dyrektor ds. Relacji Inwestorskich

[email protected]

+48 22 29 57 297

LinkedIn