Podpisanie aneksu do umowy z PGE Systemy S.A umożliwia rozliczenie 13,5 mln zł za dostarczoną platformę sprzętową.

6/24/2024

Konsorcjum spółek A2 Customer Care Sp. z o.o. i Atende S.A. podpisało aneks do umowy z PGE Systemy S.A. na wdrożenie centralnych systemów CRM i Billing.

Podstawą zawarcia aneksu są zmiany prawne, wynikające z opublikowanych przez Operatora Informacji Rynku Energii („OIRE”) w dniach 15 oraz 28 marca 2024 r. komunikatów dotyczących aktualizacji Technicznych Standardów Komunikacji Biznesowej Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii (CSIRE) oraz Zakresu Danych Migracji i dostosowania Portalu Obsługi Migracji.

Z uwagi na fakt, iż jest to już kolejna zmiana prawna w trakcie realizacji projektu, skutkująca wydłużeniem czasu jego realizacji, Strony ustaliły rozliczenie dostarczonej i wdrożonej platformy sprzętowej w ustalonej umową kwocie 13,5 mln złotych netto. Etap pilotażowy projektu został przedłużony do 26 listopada 2024 roku.

Przedmiotem umowy jest wdrożenie systemu billingowego oraz CRM dla PGE Obrót S.A. i PGE Dystrybucja S.A., a także dostawa platformy sprzętowej na potrzeby wdrażanych systemów. Jest to obecnie największe w Polsce i tej części Europy wdrożenie tego typu. Projekt ten, poza kolejnymi fazami, obejmuje również utrzymanie i dodatkowe prace rozwojowe na uruchomionym systemie, które będą realizowane przez A2CC.