Walne Zgromadzenia

ZWZ 28.06.2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Termin: 28 czerwca 2012 r., godz. 11:00
Miejsce: siedziba Spółki, Warszawa ul. Grochowska 21a
Dzień rejestracji uczestnictwa: 12 czerwca 2012 r.

  1. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok 2011.
  2. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2011 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011.
  3. Powzięcie uchwały o podziale zysku Spółki za rok 2011.
  4. Powzięcie uchwały o przeznaczeniu niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na kapitał zapasowy.
  5. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2011.
  6. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2011.
  7. Wolne wnioski.

Zarząd ATM Systemy Informatyczne S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki wyraża pozytywną opinię na temat projektów uchwał mających być przedmiotem obrad zwołanego na dzień 28 czerwca 2012 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i rekomenduje ich powzięcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej

Podjęte uchwały

Masz pytania?

Czekam na kontakt od Ciebie.

Dariusz Niedziółka

Dyrektor ds. Relacji Inwestorskich

[email protected]

+48 22 29 57 297

LinkedIn