Walne Zgromadzenia

ZWZ 25.06.2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Termin: 25 czerwca 2013 r., godz. 11:00
Miejsce: siedziba Spółki, Warszawa ul. Grochowska 21a
Dzień rejestracji uczestnictwa: 9 czerwca 2013 r.

 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 3. Stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał;
 4. Przyjęcie porządku obrad;
 5. Przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: (a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, (b) sprawozdania finansowego Spółki , (c) wniosku Zarządu co do podziału zysku za 2012 rok, (d) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Atende S.A. za rok 2012 (e) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Atende S.A. za rok 2012  oraz (f) sytuacji Spółki w roku 2012; 
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012;
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Atende S.A. za rok 2012;
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012;
 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Atende S.A. za rok 2012; 
 10. Podział zysku Spółki za rok 2012;
 11. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2012;
 12. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2012;
 13. Określenie liczby wybieranych członków Rady Nadzorczej oraz wybór członków Rady Nadzorczej na nową kadencję;
 14. Zmiany w statucie Spółki;
 15. Zmiany w regulaminie Rady Nadzorczej Spółki;
 16. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki podaje do wiadomości projektowane zmiany w treści statutu Spółki:

Dotychczasowa treść § 21 ust. 1 w brzmieniu:

„Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 7 (siedmiu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.”

Otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.”

Dotychczasowa treść § 21 ust. 5 w brzmieniu:

Członkowie Rady Nadzorczej mogą być w każdym czasie odwołani przed upływem kadencji. W przypadku ustania członkostwa w Radzie Nadzorczej na skutek rezygnacji lub przyczyn losowych, jeżeli liczba członków spadnie poniżej 5, w przypadku uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej, Rada Nadzorcza działając do najbliższego Walnego Zgromadzenia, może dokooptować w to miejsce nowego (nowych) członka (członków) Rady.

Otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„Członkowie Rady Nadzorczej mogą być w każdym czasie odwołani przed upływem kadencji. W przypadku ustania członkostwa w Radzie Nadzorczej na skutek rezygnacji lub przyczyn losowych, jeżeli liczba członków spadnie poniżej 5, pozostali Członkowie Rady Nadzorczej działając łącznie mogą dokooptować w to miejsce nowego (nowych) członka (członków) Rady.”

Wykreśla się § 21 ust. 6.

Dotychczasowa treść § 24 ust. 2 lit. j) w brzmieniu:

„przedkładanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Spółki, przy czym ocena ta będzie zawarta w raporcie rocznym Spółki udostępnianym wszystkim akcjonariuszom Spółki w terminie nie późniejszym niż 15 dni przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.”

Otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„przedkładanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Spółki.”

Dotychczasowa treść § 25 w brzmieniu:

„Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej Spółki określa Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Walne Zgromadzenie.”

Otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„1. Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej Spółki określa Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Walne Zgromadzenie.
2. O ile w Spółce nie jest powołany Komitet Audytu, czynności takiego komitetu wykonuje Rada Nadzorcza in corpore.”

Liczba akcji Emitenta: 36 343 344, liczba głosów: 36 343 344, wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.

Projekty uchwał

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2012 rok

CV Moniki Mizielińskiej-Chmielewskiej, kandydatki do RN

CV Marka Dietla, kandydata do RN

CV Patrycji Buchowicz, kandydatki do RN

CV Jana Madeya, kandydata do RN

CV Mirosława Panka, kandydata do RN

Zarząd Atende S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki wyraża pozytywną opinię na temat spraw objętych porządkiem obrad zwołanego na dzień 25 czerwca 2013 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz projektów uchwał mających być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i rekomenduje ich powzięcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Uchwały podjęte przez ZWZ

Masz pytania?

Czekam na kontakt od Ciebie.

Dariusz Niedziółka

Dyrektor ds. Relacji Inwestorskich

[email protected]

+48 22 29 57 297

LinkedIn