Polityka prywatności

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies serwisu Atende

Minęło ponad 30 lat odkąd podłączyliśmy pierwsze polskie firmy do Internetu. Od tego czasu codziennie staramy się budować sukces naszych Klientów w oparciu o najwyższej klasy rozwiązania informatyczne z zakresu infrastruktury oraz innowacyjnego oprogramowania. Naszą specjalnością są wyjątkowo trudne i technologicznie złożone projekty.  

Dziękujemy Ci, że odwiedziłeś naszą stronę. Przywiązujemy szczególną wagę do zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom korzystającym z serwisuwww.atende.pl oraz przestrzegania mających zastosowanie przepisów prawa dotyczących prywatności i ochrony danych osobowych:

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych)-RODO.
  • Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.).
  • Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t. j. Dz.U. z 2021 r poz. 576 ze zm.).
  • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U z 2019 r., poz. 1781 ze zm).

Bezpieczeństwo

Szanujemy Twoją prywatność.

Formularze, które znajdziesz w naszym serwisie służą szybkiej i efektywnej wymianie informacji. Jeśli przekazujesz w nich swoje dane, robisz to dobrowolnie.

Administrator danych osobowych:

Administratorem danych osobowych otrzymanych od Ciebie jest Atende S.A. z siedzibą w Warszawie, plac Konesera 10a, 03-736 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320991, której dokumentacja rejestrowa prowadzona jest przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą NIP: 9542357358, kapitał zakładowy w wysokości 7.268.668,80 PLN, kapitał wpłacony w wysokości 7.268.668,80 PLN.

Kontakt z Administratorem:

Jeżeli chcesz skontaktować się z nami we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz korzystaniem z praw związanych z takim przetwarzaniem, możesz to zrobić w następujący sposób:

pisemnie na adres: Atende S.A. siedzibą w Warszawie, plac Konesera 10a, 03-736 Warszawa
za pomocą adresu e-mail: abi@atende.pl
telefonicznie na nr telefonu: +48 22 295 7217

Cele przetwarzania:

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu:

• wymiany korespondencji dotyczącej relacji biznesowych /zawartej umowy/ pomiędzy Tobą a Atende, w tym udzielenia odpowiedzi na zgłoszone przez Ciebie zapytania dotyczące produktów i usług świadczonych przez Atende (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b) RODO);

• wewnętrznych celów administracyjnych Atende, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

• archiwalnym (dowodowym) będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

• ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

• rozpatrywania skarg, w przypadku ich wniesienia, na jakość świadczonych przez Atende usług i sposobu obsługi przez pracowników Atende w ramach realizowanych umów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

• marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych Atende (podstawa z art.6 ust.1 lit. f) RODO). Pamiętaj, że Twoja zgoda na prowadzenie przez nas działań marketingowych jest dobrowolna i może zostać przez Ciebie w każdej chwili wycofana. Pamiętaj, że w sytuacji, w której ujawnisz w wysłanym do Atende formularzu kontaktowym dane osobowe osoby trzeciej, uznajemy, że dysponujesz stosownym zezwoleniem tej osoby.

Kategorie przetwarzanych danych:

Przetwarzane przez nas dane obejmują: imię i nazwisko, stanowisko, nazwę firmy, adres e-mail, numer telefonu, login, ewentualnie inne dane niezbędne do weryfikacji osoby.

Informacje o odbiorcach danych:

Odbiorcami Twoich danych mogą być firmy współpracujące z Atende. Atende może przekazywać Twoje dane osobowe: podmiotowi sprawującemu uprawnienia właścicielskie wobec Atende, naszym partnerom, z którymi współpracujemy przy świadczeniu usług oraz realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, tj. firmom realizującym obsługę zgłoszeń awarii, świadczącymi usługi doradcze, prawnicze, informatyczne, audytowe, agencjom badawczym, instytucjom, organom uprawnionym przez przepisy prawa tak jak np. policja, sąd, prokuratura, podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych (wyłącznie zgodnie z poleceniami Atende).

Przekazywanie danych osobowych poza EOG:

Nie zamierzamy przekazywać Twoich danych poza Europejski Obszar Gospodarczy ( do państwa trzeciego). Jednak Atende przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT może zlecać wykonanie określonych czynności bądź zadań informatycznych uznanym podwykonawcom działającym poza EOG co może powodować przekazanie danych poza EOG. Atende przekazuje dane osobowe poza EOG wyłącznie z zastrzeżeniem odpowiednich zabezpieczeń lub w sytuacjach dozwolonych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Czas przetwarzania:

Twoje dane przetwarzane w oparciu o zgodę możemy przetwarzać do czasu jej wycofania lub gdy cel przetwarzania został zrealizowany. Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych możemy przetwarzać do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Atende stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Dane przetwarzane w związku z zawartą umową przetwarzane będą do czasu wygaśnięcia umowy i obejmują okres gwarancji i dochodzenia ewentualnych roszczeń. Twoje dane wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego nie będą dalej przetwarzane w przypadku zgłoszenia sprzeciwu.

Prawa związane z przetwarzaniem danych:

Masz prawo do:
• dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, sprzeciwu wobec, przetwarzania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;

• wycofania zgody; wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

• przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (o ile ma to zastosowanie), w celu ewentualnego przekazania tych danych innemu administratorowi danych;

• wniesienia skargi do organu nadzorczego (do Urzędu Ochrony Danych Osobowych) zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016).

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:

Co to zasady, Twoje dane osobowe nie są przez Atende profilowane a decyzje nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji może odbywać się w zakresie prowadzenia przez Atende działań marketingu bezpośredniego – w tym przypadku zostaniesz przez nas o tym poinformowany.

Pliki Cookie

Serwis Atende korzysta z tzw. cookies („ciasteczek”), czyli informacji przechowywanych na komputerze użytkownika. Podmiotem, który zamieszcza informacje w formie plików cookies oraz uzyskuje do nich dostęp jest Atende S.A. z siedzibą w Warszawie przy placu Konesera 10a. Cookies wykorzystujemy wyłącznie na wewnętrzne potrzeby optymalizacji serwisu pod kątem wydajności oraz do analiz statystycznych. Nie gromadzimy ich do identyfikacji użytkownika.

Ustawienia dotyczące plików cookies są indywidualne dla każdej przeglądarki internetowej. Opcją domyślną jest umożliwienie przyjmowania ciasteczek. Poprzez odpowiednią konfiguracje swojej przeglądarki możesz całkowicie wyłączyć tę opcję lub ją ograniczyć.

Rekrutacja

Poprzez serwis Atende może być prowadzony nabór nowych pracowników, stażystów lub praktykantów. Pozyskane w ten sposób dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie na potrzeby rekrutacji w ramach obecnie prowadzonych, jak i przyszłych procesów rekrutacyjnych. Wysyłając do nas Swoje C.V. pamiętaj o umieszczeniu klauzuli o następującej treści:

,,Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w C.V. przeze Atende S.A. z siedzibą w Warszawie, plac Konesera 10a, 03-736 Warszawa, w celu realizacji obecnej rekrutacji".

W przypadku, gdy Chcesz brać udział w kolejnych rekrutacjach dołącz do C.V klauzulę zgody o następującej treści:

,,Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w C.V. przeze Atende S.A. z siedzibą w Warszawie, plac Konesera 10a, 03-736 Warszawa, w celu realizacji kolejnych/ przyszłych rekrutacji".

Pamiętaj, że Twoja zgoda na prowadzenie przez nas działań rekrutacyjnych jest dobrowolna i może zostać przez Ciebie w każdej chwili wycofana.