Walne Zgromadzenia

ZWZ 6.05.2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Termin: 6 maja 2015 r., godz. 11:00
Miejsce: siedziba Spółki, Warszawa ul. Ostrobramska 86
Dzień rejestracji uczestnictwa: 20 kwietnia 2015 r.

 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 3. Stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał;
 4. Przyjęcie porządku obrad;
 5. Przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: (a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Atende S.A. za rok 2014, (b) sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Atende S.A. za rok 2014, (c)  wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki oraz (d) sytuacji Spółki w roku 2014;
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014;
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Atende S.A. za rok 2014;
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014;
 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Atende S.A. za rok 2014;
 10. Podział zysku Spółki;
 11. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2014;
 12. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2014;
 13. Zamknięcie obrad.

Liczba akcji Emitenta: 36 343 344, liczba głosów: 36 343 344, wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.

Projekty uchwał

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2014 rok

Zarząd Atende S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki wyraża pozytywną opinię na temat projektów uchwał mających być przedmiotem obrad zwołanego na dzień 6 maja 2015 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i rekomenduje ich powzięcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Uchwały podjęte przez ZWZ

Masz pytania?

Czekam na kontakt od Ciebie.

Dariusz Niedziółka

Dyrektor ds. Relacji Inwestorskich

[email protected]

+48 22 29 57 297

LinkedIn