Walne Zgromadzenia

ZWZ 18.05.2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Termin: 18 maja 2023 r., godz. 11:00
Miejsce: siedziba Spółki, Warszawa plac Konesera 10a
Dzień rejestracji uczestnictwa: 2 maja 2023 r.

 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 3. Stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał;
 4. Przyjęcie porządku obrad;
 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Atende S.A. oraz sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Atende S.A. za rok 2022, a także wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2022;
 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: (a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Atende S.A. za rok 2022, (b) sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Atende S.A. za rok 2022, (c) wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok 2022 oraz (d) sytuacji Spółki i działalności Rady Nadzorczej Spółki;  
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Atende S.A. za rok 2022;
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022;
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Atende S.A. za rok 2022; 
 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2022;
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022;
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022;
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022;
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki;
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu Rady Nadzorczej Spółki;
 16. Zamknięcie obrad.

Liczba akcji Emitenta: 36 343 344, liczba głosów: 36 343 344, wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.

Projekty uchwał

Informacja o zamierzonej zmianie statutu Atende S.A.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2022 rok

Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Atende S.A. za rok 2022

Raport niezależnego biegłego rewidenda dotyczący Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Atende S.A. za rok 2021

Wzór formularza do głosowania na ZWZ przez pełnomocnika

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z ZWZ

Zarząd Atende S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki nie wniosła zastrzeżeń co do spraw objętych proponowanym przez Zarząd Spółki porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 18 maja 2023 r. oraz wyraziła pozytywną opinię na temat projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i zarekomendowała ich powzięcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Uchwały podjęte przez ZWZ

Masz pytania?

Czekam na kontakt od Ciebie.

Dariusz Niedziółka

Dyrektor ds. Relacji Inwestorskich

[email protected]

+48 22 29 57 297

LinkedIn