Walne Zgromadzenia

ZWZ 11.05.2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Termin: 11 maja 2016 r., godz. 11:00
Miejsce: siedziba Spółki, Warszawa ul. Ostrobramska 86
Dzień rejestracji uczestnictwa: 25 kwietnia 2016 r.

 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 3. Stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał;
 4. Przyjęcie porządku obrad;
 5. Przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: (a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Atende S.A. za rok 2015, (b) sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Atende S.A. za rok 2015, (c)  wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok 2015 oraz (d) sytuacji Spółki w roku 2015; 
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015;
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Atende S.A. za rok 2015;
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015;
 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Atende S.A. za rok 2015; 
 10. Podział zysku Spółki za rok 2015;
 11. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2015;
 12. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2015;
 13. Zamknięcie obrad.

Liczba akcji Emitenta: 36 343 344, liczba głosów: 36 343 344, wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.

Projekty uchwał

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2015 rok

Zarząd Atende S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki wyraża pozytywną opinię na temat projektów uchwał mających być przedmiotem obrad zwołanego na dzień 11 maja 2016 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i rekomenduje ich powzięcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Uchwały podjęte przez ZWZ

Masz pytania?

Czekam na kontakt od Ciebie.

Dariusz Niedziółka

Dyrektor ds. Relacji Inwestorskich

[email protected]

+48 22 29 57 297

LinkedIn