Walne Zgromadzenia

ZWZ 18.06.2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Termin: 18 czerwca 2014 r., godz. 11:00
Miejsce: siedziba Spółki, Warszawa ul. Ostrobramska 86
Dzień rejestracji uczestnictwa: 2 czerwca 2014 r.

 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 3. Stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał;
 4. Przyjęcie porządku obrad;
 5. Przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: (a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Atende S.A. za rok 2013, (b) sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Atende S.A. za rok 2013, (c)  wniosku Zarządu co do podziału zysku za 2013 rok oraz (d) sytuacji Spółki w roku 2013; 
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013;
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Atende S.A. za rok 2013;
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013;
 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Atende S.A. za rok 2013; 
 10. Podział zysku Spółki za rok 2013;
 11. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2013;
 12. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2013;
 13. Zmiany w regulaminie Rady Nadzorczej Spółki;
 14. Zamknięcie obrad.

Liczba akcji Emitenta: 36 343 344, liczba głosów: 36 343 344, wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.

Projekty uchwał

Załącznik do projektu uchwały nr 22

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2013 rok

Zarząd Atende S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki wyraża pozytywną opinię na temat projektów uchwał mających być przedmiotem obrad zwołanego na dzień 18 czerwca 2014 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i rekomenduje ich powzięcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Masz pytania?

Czekam na kontakt od Ciebie.

Dariusz Niedziółka

Dyrektor ds. Relacji Inwestorskich

[email protected]

+48 22 29 57 297

LinkedIn