Raport bieżący nr 5/2024

Raport bieżący nr 5/2024 — 05.03.2024 17:18

Szacunkowe wybrane wyniki finansowe Atende S.A. i Grupy Atende za 2023 r. oraz IV kwartał 2023 r.

Zarząd Atende S.A. („Emitent”) przekazuje w załączeniu, do publicznej wiadomości, wybrane szacunkowe wyniki finansowe Atende S.A. i Grupy Kapitałowej Emitenta za 2023 r. oraz IV kwartał 2023 r.

Zarząd Atende S.A. zastrzega, że powyższe wyniki finansowe stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Atende za 2023 r., które podlega badaniu przez niezależnego biegłego rewidenta. Szacunki dokonane zostały według najlepszej wiedzy Zarządu na dzień ich sporządzania i mogą ulec zmianie. Ostateczne dane zostaną przedstawione w raporcie okresowym za 2023 r., który zostanie opublikowany 27 marca 2024 r.

Szacunkowe wybrane wyniki finansowe Atende S.A. i Grupy Atende za 2023 r. oraz IV kwartał 2023 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne