Raport bieżący nr 6/2024

Raport bieżący nr 6/2024 — 04.04.2024 16:40

Zmiany w Zarządzie Spółki

Zarząd Atende S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 4 kwietnia 2024 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały o (i) odwołaniu z dniem 4 kwietnia 2024 r. Marcina Petrykowskiego z Zarządu Spółki i pełnionej przez niego funkcji Prezesa Zarządu Spółki, (ii) powołaniu z dniem 4 kwietnia 2024 r. Jacka Szczepańskiego na członka Zarządu Spółki w funkcji Wiceprezesa Zarządu oraz (iii) o zmianie z dniem 5 kwietnia 2024 r. funkcji pełnionej w Zarządzie przez Mariusza Stusińskiego z Wiceprezesa Spółki na Prezesa Spółki.

Jacek Szczepański nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki oraz jej podmiotów powiązanych. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Życiorys Jacka Szczepańskiego Emitent przekazuje w załączeniu.

Od dnia 5 kwietnia br. Zarząd Spółki będzie funkcjonował w trzyosobowym składzie:

  • Mariusz Stusiński, Prezes Zarządu,
  • Iwona Bakuła, Wiceprezes Zarządu,
  • Jacek Szczepański, Wiceprezes Zarządu.

Notka biograficzna Jacek Szczepański

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe