Walne Zgromadzenia

NWZ 19.03.2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Termin: 19 marca 2013 r., godz. 10:00
Miejsce: siedziba Spółki, Warszawa ul. Grochowska 21a
Dzień rejestracji uczestnictwa: 3 marca 2013 r.

  1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Spółki.
  6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
  7. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki podaje do wiadomości projektowane zmiany w treści statutu Spółki (punkt 5 porządku obrad).

Dotychczasowa treść § 1 w brzmieniu:
„Firma Spółki brzmi: ATM Systemy Informatyczne Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy: ATM Systemy Informatyczne S.A.”

Otrzymuje następujące nowe brzmienie:
„Firma Spółki brzmi: Atende Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy: Atende S.A.”

Dotychczasowa treść § 3 w brzmieniu:
„Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzonej pod firmą KLK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.  Uchwałą z dnia 27 grudnia 2010 r. spółka KLK Spółka Akcyjna połączyła się ze spółką ATM Systemy Informatyczne Spółka z ograniczoną działalnością, poprzez przejęcie całego majątku ATM Systemy Informatyczne Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez KLK Spółkę Akcyjną zmieniając firmę na ATM Systemy Informatyczne Spółka Akcyjna.”

Otrzymuje następujące nowe brzmienie:
„Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzonej pod firmą KLK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.  Uchwałą z dnia 27 grudnia 2010 r. spółka KLK Spółka Akcyjna połączyła się ze spółką ATM Systemy Informatyczne Spółka z ograniczoną działalnością, poprzez przejęcie całego majątku ATM Systemy Informatyczne Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez KLK Spółkę Akcyjną zmieniając firmę na ATM Systemy Informatyczne Spółka Akcyjna, a w związku z uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 marca 2013 r. firma Spółki otrzymała brzmienie: Atende Spółka Akcyjna.”

Liczba akcji Emitenta: 36 343 344, liczba głosów: 36 343 344, wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.

Projekty uchwał

Formularz pełnomocnictwa do RN

Zarząd Emitenta informuje, że Rada Nadzorcza Spółki wyraziła pozytywną opinię na temat spraw objętych porządkiem obrad oraz projektów uchwał mających być przedmiotem obrad zwołanego na dzień 19 marca 2013 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i rekomenduje ich powzięcie przez Walne Zgromadzenie Spółki.

CV Patrycji Buchowicz, kandydatki do RN

CV Jana Madeya, kandydata do RN

Podjęte uchwały

Masz pytania?

Czekam na kontakt od Ciebie.

Dariusz Niedziółka

Dyrektor ds. Relacji Inwestorskich

[email protected]

+48 22 29 57 297

LinkedIn