Raport bieżący nr 8/2018

Raport bieżący nr 8/2018 — 23.05.2018 13:48

Powołanie Zarządu na nową kadencję

Zarząd Atende S.A. („Spółka′) informuje, że w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki, podjęła uchwały o powołaniu Zarządu na nową, pięcioletnią kadencję, wspólną dla całego Zarządu, która rozpocznie się w dniu następującym po dniu odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2017, czyli 24 maja 2018 r., w składzie:

Roman Szwed, prezes Zarządu,

Iwona Bakuła, wiceprezes Zarządu,

Jacek Forysiak, wiceprezes Zarządu,

Szymon Stępczak, wiceprezes Zarządu,

Jacek Szczepański, wiceprezes Zarządu.

Wszystkie osoby wchodzą w skład Zarządu obecnej kadencji.

Żaden z nowo powołanych członków Zarządu:

nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki oraz jej podmiotów powiązanych;

nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu;

nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

W załączeniu Spółka podaje życiorysy powołanych członków Zarządu.

  Życiorysy nowych czlonków Zarządu

Życiorysy nowych czlonków Zarządu

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe