Raport bieżący nr 8/2015

Raport bieżący nr 8/2015 — 23.04.2015 15:59

Zwiększenie udziałów o ponad 2% liczby głosów na WZ Spółki

Zarząd Atende S.A. („Spółka′) informuje, że w dniu 22 kwietnia 2015 r. otrzymał zawiadomienie od ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie, iż w wyniku nabyć akcji rozliczonych w dniu 16 kwietnia 2015 r. ING Otwarty Fundusz Emerytalny („Fundusz′) zwiększył stan posiadanych akcji o co najmniej 2% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.

Przed nabyciem akcji, o którym mowa powyżej, Fundusz posiadał 4 371 966 akcji Spółki, stanowiących 12,03% kapitału zakładowego Spółki. Z tych akcji przysługiwało 4 371 966 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, stanowiących 12,03% ogólnej liczby głosów.

W dniu 22 kwietnia 2015 r. stan posiadania na rachunku papierów wartościowych Funduszu wynosił 4 447 266 akcji Spółki, stanowiących 12,24% kapitału zakładowego Spółki. Akcje te uprawniały do 4 447 266 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 12,24% ogólnej liczby głosów.

Zwiększenie o ponad 2% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki nastąpiło względem stanu posiadania przez Fundusz 3 667 415 akcji Spółki, o którym Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 12/2014 dnia 5 września 2014 r. na podstawie zawiadomienia od ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. o przekroczeniu progu 10%.

W perspektywie 12 miesięcy Fundusz nie wyklucza zwiększania lub zmniejszania ilości posiadanych akcji w zależności od sytuacji rynkowej i funkcjonowania Spółki. Celem nabycia akcji Spółki jest lokowanie środków pieniężnych w ramach działalności inwestycyjnej Funduszu.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie — nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji