Raport bieżący nr 8/2012

Raport bieżący nr 8/2012 — 25.05.2012 18:00

Znaczne pakiety akcji – zawiadomienie od osoby nadzorującej

Na podstawie art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie publicznej [Ustawa o ofercie] oraz art. 160 ust. 4. Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi [Ustawa o obrocie], Zarząd ATM Systemy Informatyczne S.A. (Spółka) informuje o otrzymaniu w dniu 25 maja 2012 roku zawiadomienia od akcjonariusza oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Pana Piotra Putecznego o objęciu przez niego oraz osobę blisko z nim związaną akcji ATM Systemy Informatyczne S.A.

Objęcie akcji nastąpiło w ramach podziału ATM S.A. w trybie art. 529 ust 1 pkt 4 KSH (podział przez wydzielenie). W dniu 24 maja 2012 roku w wyniku zapisania akcji na rachunkach inwestycyjnych, osoby będące akcjonariuszami ATM S.A. otrzymały akcje ATM Systemy Informatyczne S.A. w stosunku wymiany 1:1.

Przed zmianą Pan Piotr Puteczny wraz z osobą blisko związaną nie posiadali żadnych akcji Spółki.

Po zmianie Pan Piotr Puteczny wraz z osobą blisko związaną posiadają łącznie 1 861 263 akcje zwykłe na okaziciela ATM Systemy Informatyczne S.A., stanowiące 5,12% kapitału zakładowego Spółki, uprawniające łącznie do 1 861 263 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiące 5,12% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu ATM Systemy Informatyczne S.A.

Pan Piotr Puteczny nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje ATM Systemy Informatyczne S.A.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji