Raport bieżący nr 6/2019

Raport bieżący nr 6/2019 — 03.06.2019 10:16

Informacja o podjęciu uchwały o wypłacie dywidendy

Zarząd Atende S.A. („Spółka′) informuje, że 3 czerwca 2019 r. zwyczajne walne zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku za rok 2018. Na mocy ww. uchwały zwyczajne walne zgromadzenie postanowiło przeznaczyć kwotę w łącznej wysokości 7 995 535,68 zł pochodzącą z zysku netto Spółki za rok obrotowy 2018 wynoszącego 10 679 072,12 zł na wypłatę dywidendy, tj. kwotę 0,22 zł na jedną akcję, a pozostałą część zysku netto Spółki za rok obrotowy 2018 w wysokości 2 683 536,44 zł – na kapitał zapasowy Spółki.

Zgodnie z podjętą uchwałą zwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki dniem dywidendy jest dzień 2 lipca 2019 r. Termin wypłaty dywidendy ustalono na dzień 18 lipca 2019 r. Dywidendą zostaną objęte wszystkie akcje Spółki w liczbie 36 343 344.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe