Raport bieżący nr 6/2018

Raport bieżący nr 6/2018 — 23.05.2018 12:41

Powołanie Rady Nadzorczej na nową kadencję

Zarząd Atende S.A. informuje, że 23 maja 2018 r. zwyczajne walne zgromadzenie Spółki dokonało wyboru członków Rady Nadzorczej kolejnej, pięcioletniej kadencji. W skład Rady Nadzorczej powołano następujące osoby:

Patrycja Buchowicz,

Jan Madey,

Michał Markowski,

Maciej Matusiak,

Monika Mizielińska-Chmielewska.

Żaden z nowo powołanych członków Rady Nadzorczej:

nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki oraz jej podmiotów powiązanych;

nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej (z wyjątkiem Pani Patrycji Buchowicz będącej członkiem rady nadzorczej Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.) ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu;

nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

W załączeniu Spółka podaje życiorysy powołanych członków Rady Nadzorczej.

  Życiorysy nowych czlonków Rady Nadzorczej

Życiorysy nowych czlonków Rady Nadzorczej

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe