Raport bieżący nr 5/2013

Raport bieżący nr 5/2013 — 06.02.2013 14:00

Informacja o zmianach w akcjonariacie Spółki

Zarząd ATM Systemy Informatyczne S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 5 lutego 2013 r. do Spółki wpłynęły informacje o:nabyciu w dniu 5 lutego 2013 r. przez Spinoza Investments Sp. z o.o. S.K.A. („Spinoza Investments”) 1 400 299 (3,85%) akcji Spółki orazzbyciu w dniu 5 lutego 2013 r. przez ATP Invest Sp. z o.o. S.K.A. („ATP Invest”) 1 133 050 (3,12%) akcji Spółki.W wyniku ww. transakcji Spinoza Investments zwiększyła swój stan posiadania powyżej 20%, a ATP Invest zmniejszył poniżej 5% ogólnej liczby głosów na WZ Spółki.Po nabyciu akcji Spółki Spinoza Investments posiada 8 668 965 (23,85%) akcji Spółki, uprawniających do 8 668 965 (23,85%) głosów na WZ Spółki. Przed zawarciem transakcji Spinoza Investments posiadała 7 268 666 (19,99%) akcji Spółki, uprawniające do 7 268 666 (19,99%) głosów na WZ Spółki.Ponieważ osoba kontrolująca Spinoza Investments – prezes Zarządu Spółki Roman Szwed – posiada akcje Spółki w liczbie 3 287 993 (9,05%), Spółka informuje o przekroczeniu przez Romana Szweda wraz z kontrolowaną przez niego spółką Spinoza Investments 30% ogólnej liczby głosów w Spółce i posiadaniu przez te podmioty łącznie 11 956 958 (32,90%) akcji ATM Systemy Informatyczne S.A. uprawniających do 11 956 958 (32,90%) głosów na WZ Spółki. Przed zawarciem transakcji podmioty te posiadały łącznie 10 556 659 (29,04%) akcji Spółki, uprawniające do 10 556 659 (29,04%) głosów na WZ Spółki.W następstwie transakcji ATP Invest posiada 876 688 (2,41%) akcji Spółki, uprawniających do 876 688 (2,41%) głosów na WZ Spółki. Przed zawarciem transakcji ATP Invest posiadał 2 009 738 (5,53%) akcji Spółki, uprawniających do 2 009 738 (5,53%) głosów na WZ Spółki.Przeprowadzone transakcje są częścią procesu zamiany akcji pomiędzy akcjonariuszami założycielami spółki ATM S.A. i wynika z realizacji zamierzeń inwestycyjnych zgodnych z ich indywidualnymi preferencjami. Zgodnie z nimi Spinoza Investments (kontrolowana przez Romana Szweda – prezesa Zarządu ATM Systemy Informatyczne S.A.) zwiększyła swój stan posiadania akcji w ATM Systemy Informatyczne S.A. przy jednoczesnym zmniejszeniu poziomu zaangażowania kapitałowego w spółce ATM S.A.Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie — nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji