Raport bieżący nr 4/2024

Raport bieżący nr 4/2024 — 31.01.2024 22:07

Zawarcie aneksu do istotnej umowy

Zarząd Atende S.A. („Emitent”) informuje, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2022 z 29 kwietnia 2022 r. oraz do informacji zawartych w skonsolidowanym raporcie kwartalnym za III kwartał 2023 r., o podpisaniu w dniu 31 stycznia 2024 r. przez konsorcjum zależnej od Emitenta spółki A2 Customer Care Sp. z o.o. (lider konsorcjum) i Atende S.A. (członek konsorcjum) (razem „Wykonawca”) aneksu („Aneks”) do umowy z PGE Systemy S.A. („Zamawiający”) na wdrożenie centralnych systemów CRM i Billing („Umowa”).

Zgodnie z podpisanym Aneksem termin zakończenia etapu wdrożenia pilotażowego został przesunięty na dzień 24 czerwca 2024 r. Zmiana terminu zakończenia etapu pilotażowego wynika z rozszerzenia zakresu projektu w konsekwencji kilkukrotnych zmian prawnych związanych z kolejnymi tarczami solidarnościowymi, z uwzględnieniem tzw. Tarczy Solidarnościowej 2024.

Jednocześnie w Aneksie potwierdzono, że Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 1,4 miliona złotych z tytułu opóźnienia Wykonawcy w realizacji jednego z zadań kluczowych. Powyższa kara dotyczy opóźnienia zadania, którego realizacja była po stronie lidera konsorcjum.

Przedmiotem Umowy jest wdrożenie systemu billingowego oraz CRM dla PGE Obrót S.A. i PGE Dystrybucja S.A., dostawa platformy sprzętowej na potrzeby wdrażanych systemów oraz świadczenie usług rozwojowych, gwarancyjnych i serwisowych.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne