Raport bieżący nr 4/2019

Raport bieżący nr 4/2019 — 06.05.2019 11:40

Nabycie udziałów Phoenix Systems przez Emitenta od spółki zależnej

Zarząd Atende S.A. („Atende′, „Emitent′) informuje, że 6 maja 2019 r. Atende kupiło od Atende Software sp. z o.o. („Atende Software′), w której Emitent posiada 100% kapitału zakładowego i głosów na zgromadzeniu wspólników, 51% udziałów w Phoenix Systems sp. z o.o. („Phoenix Systems′) za 1 986 tys. zł, czyli za kwotę tożsamą z wartością udziałów Phoenix Systems w księgach Atende Software. Transakcja jest neutralna dla wyników jednostkowych oraz skonsolidowanych Emitenta. Transakcja ma na celu uporządkowanie struktury Grupy Kapitałowej Atende. Dodatkowo zostanie przeprowadzony przegląd opcji strategicznych dla Phoenix Systems, którego celem jest przyspieszenie rozwoju Phoenix Systems.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.