Raport bieżący nr 4/2018

Raport bieżący nr 4/2018 — 23.05.2018 10:35

Informacja o podjęciu uchwały o wypłacie dywidendy

Zarząd Atende S.A. („Spółka′) informuje, że 23 maja 2018 r. zwyczajne walne zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku za rok 2017. Na mocy ww. uchwały zwyczajne walne zgromadzenie postanowiło przeznaczyć zysk netto Atende S.A. za rok obrotowy 2017 wynoszący 7 570 445,95 zł oraz kwotę w wysokości 425 089,73 zł pochodzącą z kapitału zapasowego Spółki na dywidendę w łącznej wysokości 7 995 535,68 zł, co na jedną akcję Spółki daje kwotę 0,22 zł dywidendy.

Zgodnie z podjętą uchwałą zwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki dniem dywidendy jest dzień 22 czerwca 2018 r. Termin wypłaty dywidendy ustalono na dzień 10 lipca 2018 r. Dywidendą zostaną objęte wszystkie akcje Spółki w liczbie 36 343 344.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe