Raport bieżący nr 32/2012

Raport bieżący nr 32/2012 — 03.10.2012 18:00

Nabycie akcji Spółki przez osobę zarządzającą

Zarząd ATM Systemy Informatyczne S.A. (Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie od wiceprezesa Zarządu Spółki o transakcjach na akcjach Emitenta, których łączna wartość przekroczyła 5 000 euro. Zawiadomienie dotyczyło następujących transakcji:

   - w dniu 1 października 2012 r. kupno 40 300 akcji po cenie 1,22 zł za 1 akcję, za kwotę 49 166 zł,

   - w dniu 2 października 2012 r. kupno 20 000 akcji po cenie 1,20 zł za 1 akcję, za kwotę 24 000 zł.

Łącznie wiceprezes Zarządu nabył 60 300 akcji za łączną kwotę 73 166 zł. Wszystkie akcje, o których mowa powyżej, to akcje zwykłe na okaziciela, nabyte na rynku regulowanym w trybie transakcji sesyjnych zwykłych.

Podstawa prawna: art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie — informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych