Raport bieżący nr 3/2019

Raport bieżący nr 3/2019 — 25.04.2019 08:43

Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy za 2018 r.

Zarząd Atende S.A. („Spółka′) informuje, że w dniu 25 kwietnia 2019 r. podjął uchwałę w sprawie podziału zysku Atende S.A. za rok 2018, zgodnie z którą postanowił zarekomendować zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu Spółki powzięcie uchwały o przeznaczeniu kwoty w łącznej wysokości 7 995 535,68 zł pochodzącej z zysku netto Spółki za rok obrotowy 2018 wynoszącego 10 679 072,12 zł na wypłatę dywidendy, tj. kwoty 0,22 zł na jedną akcję, i przeznaczeniu pozostałej części zysku netto Spółki za rok obrotowy 2018 w wysokości 2 683 536,44 zł na kapitał zapasowy Spółki. Zarząd Spółki rekomenduje ustalenie daty 2 lipca 2019 r. jako dnia dywidendy oraz daty 18 lipca 2019 r. jako terminu wypłaty dywidendy. Rekomendacja zostanie przedłożona radzie nadzorczej Spółki do oceny. Ostateczną decyzję w przedmiocie podziału zysku za 2018 r. podejmie zwyczajne walne zgromadzenie Spółki.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.