Raport bieżący nr 29/2012

Raport bieżący nr 29/2012 — 17.07.2012 18:00

Zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki przesłane przez osobę nadzorującą

Zarząd ATM Systemy Informatyczne S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 17 lipca 2012 roku otrzymał zawiadomienie od Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki o nabyciu przez podmiot przez niego kontrolowany - ATP Invest Sp. z o.o. S.K.A. w dniu 17 lipca 2012 roku 250 000 szt. akcji Spółki po cenie 1,35 zł.

Transakcje zostały zawarte na rynku regulowanym w trybie transakcji sesyjnej zwykłej. Wartość dokonanych transakcji przekroczyła równowartość w złotych polskich 5 000 euro.

Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych