Raport bieżący nr 28/2013

Raport bieżący nr 28/2013 — 10.07.2013 12:46

Zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki przez osobę zarządzającą

Zarząd Atende S.A. (′Spółka′) informuje, że w dniu 9 lipca 2013 r. otrzymał zawiadomienie od wiceprezesa Zarządu Spółki o dokonanych przez niego transakcjach nabycia akcji Spółki, których łączna wartość przekroczyła równowartość w złotych polskich kwoty 5 000 euro. Przedmiotowe transakcje dotyczą zakupu:

w dniu 26 czerwca 2013 r. 4 520 akcji po cenie 1,44 zł każda;

w dniu 26 czerwca 2013 r. 6 000 akcji po cenie 1,43 zł każda;

w dniu 3 lipca 2013 r. 12 000 akcji po cenie 1,55 zł każda;

w dniu 3 lipca 2013 r. 8 000 akcji po cenie 1,52 zł każda.

Wszystkie akcje, o których mowa powyżej, to akcje zwykłe na okaziciela, nabyte na rynku regulowanym w trybie transakcji sesyjnych zwykłych.

Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych