Raport bieżący nr 21/2013

Raport bieżący nr 21/2013 — 29.05.2013 12:28

Zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki przez osobę zarządzającą

Zarząd Atende S.A. (′Spółka′) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie od wiceprezesa zarządu Spółki o dokonanych przez niego transakcjach nabycia akcji Spółki, których łączna wartość przekroczyła równowartość w złotych polskich kwoty 5 000 euro. Przedmiotowe transakcje dotyczą zakupu:

w dniu 24 maja 2013 r. 51 000 akcji po cenie 1,55 zł każda,

w dniu 24 maja 2013 r. 1 000 akcji po cenie 1,51 zł każda,

w dniu 28 maja 2013 r. 11 000 akcji po cenie 1,50 zł każda.

Wszystkie akcje, o których mowa powyżej, to akcje zwykłe na okaziciela, nabyte na rynku regulowanym w trybie transakcji sesyjnych zwykłych.

Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych