Raport bieżący nr 2/2015

Raport bieżący nr 2/2015 — 12.01.2015 12:57

Zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki przez osobę zarządzającą

Zarząd Atende S.A. (′Spółka′) informuje, że w dniu 12 stycznia 2015 r. otrzymał zawiadomienie od wiceprezesa Zarządu Spółki o dokonanych przez niego transakcjach nabycia akcji Spółki, których łączna wartość przekroczyła równowartość w złotych polskich kwoty 5 000 euro. Przedmiotowe transakcje dotyczą zakupu:

- w dniu 23 grudnia 2014 r. 5 000 akcji po cenie 2,40 zł każda;

- w dniu 5 stycznia 2015 r. 1 560 akcji po cenie 2,30 zł każda;

- w dniu 7 stycznia 2015 r. 1 075 akcji po cenie 2,30 zł każda;

- w dniu 8 stycznia 2015 r. 6 000 akcji po cenie 2,36 zł każda;

- w dniu 12 stycznia 2015 r. 8 365 akcje po cenie 2,50 zł każda.

Wszystkie akcje, o których mowa powyżej, to akcje zwykłe na okaziciela, nabyte na rynku regulowanym w trybie transakcji sesyjnych zwykłych.

Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych