Raport bieżący nr 12/2022

Raport bieżący nr 12/2022 — 19.07.2022 15:34

Powołanie członka Rady Nadzorczej

Zarząd Atende S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 19 lipca 2022 r. członkowie Rady Nadzorczej Spółki, stosownie do postanowień § 21 ust. 5 zdanie drugie statutu Atende S.A., powołali Elżbietę Häuser – Schöneich do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta. Wybór nowego członka Rady Nadzorczej nastąpił po rezygnacji Pawła Małyski z dniem 8 lipca 2022 r. z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

Elżbieta Häuser – Schöneich nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki oraz jej podmiotów powiązanych. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie została wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Życiorys Elżbiety Häuser – Schöneich Emitent przekazuje w załączeniu.

Życiorys Elżbiety Häuser – Schöneich

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe