Raport bieżący nr 1/2023

Raport bieżący nr 1/2023 — 11.01.2023 15:39

Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku

Zarząd Atende S.A., działając na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 r. poz. 757) zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informuje o terminach publikacji raportów okresowych w 2023 r.:

  • jednostkowy raport roczny za 2022 r. – 29 marca 2023 r.;
  • skonsolidowany raport roczny za 2022 r. – 29 marca 2023 r.;
  • skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2023 r. – 16 maja 2023 r.;
  • skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2023 r. – 12 września 2023 r.;
  • skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2023 r. – 14 listopada 2023 r.

Zarząd Atende S.A. oświadcza, że zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie przekazywał do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2022 r. oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2023 r.

Zarząd Atende S.A. oświadcza, że zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia nie będzie publikował odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych, a skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały kwartalne informacje finansowe jednostki dominującej obejmujące informacje określone w § 66 ust. 1-4 i ust. 5 zdanie pierwsze Rozporządzenia.

Zarząd Atende S.A. oświadcza, że skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2023 r. będzie zawierał półroczne skrócone sprawozdanie finansowe, na podstawie, w zakresie i zgodnie z postanowieniami § 62 ust. 3 i ust. 5 Rozporządzenia.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe