Raport bieżący nr 12/2013

Raport bieżący nr 12/2013 — 17.04.2013 13:02

Podpisanie znaczącej umowy

Zarząd Atende S.A. (uprzednio ATM Systemy Informatyczne S.A.) informuje, że dnia 17 kwietnia 2013 r. podpisana została Umowa na dostawę serwerów, macierzy i bibliotek taśmowych Resortu Obrony Narodowej (dalej „Umowa′) pomiędzy konsorcjum Atende S.A. i ATM S.A. (dalej „Konsorcjum′) a Inspektoratem Uzbrojenia (dalej „Zamawiający′). Liderem Konsorcjum jest Atende S.A. Wartość umowy wynosi  48,1 mln zł.

Przedmiotem umowy jest dostawa platform wirtualizacji dla dwóch lokalizacji centrów przetwarzania resortu obrony narodowej wraz z usługami instalacji, wdrożenia, serwisu i szkolenia. Spółka zaoferowała rozwiązanie Vblock Systems produkcji VCE. Atende S.A. jest partnerem VCE na obszarze środkowoeuropejskim.

Termin wykonania umowy w zakresie wykonania wdrożenia został określony na 31 października 2013 r. Wykonawca zamówienia będzie realizował serwis gwarancyjny przez 36 miesięcy.

Umowa określa kary umowne za odstąpienie Zamawiającego od Umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada wykonawca w wysokości 10% wartości brutto Umowy oraz za niewykonanie w terminie zobowiązań gwarancyjnych wynikających z Umowy w wysokości 2 000 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. Postanowienia dotyczące kar umownych nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.

Zamawiającemu przysługuje opust cenowy w wysokości 0,1% wartości dostawy (lub usługi) nie zrealizowanej w terminie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 10% wartości tej dostawy (lub usługi).

Postępowanie prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest przekroczenie kwoty 10% wartości przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych, które wyniosły 190 007 tys. zł.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe