Raport bieżący nr 10/2017

Raport bieżący nr 10/2017 — 17.08.2017 13:13

Wezwanie do podpisania umowy

Zarząd Atende S.A. („Emitent′) informuje, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2017 z dnia 31 lipca 2017 r., że 17 sierpnia 2017 r. powziął informację o wezwaniu Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej (Lider konsorcjum, w skład którego wchodzą dodatkowo Atende S.A., NASK S.A. i Integrated Solutions sp. z o.o.) przez Komendę Główną Straży Granicznej do podpisania umowy w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego „Rozbudowa systemu telekomunikacyjnego Straży Granicznej′ część 1 zamówienia.

W ramach części 1 zamówienia wykonawca zrealizuje dostawę urządzeń sieciowych (wraz z gwarancją, oprogramowaniem i licencjami) do jednostek organizacyjnych Straży Granicznej oraz przeprowadzi szkolenia z obsługi dostarczonych urządzeń. Cena brutto złożonej oferty wynosi 44,5 mln zł, z czego cena za zamówienie podstawowe to 31,4 mln zł, a za zamówienie opcjonalne 13,1 mln zł. Wynagrodzenie łączne przypadające dla Emitenta wynosi 17,3 mln zł brutto, z czego 14,1 mln zł brutto z realizacji zamówienia podstawowego, a 3,2 mln zł z realizacji zamówienia opcjonalnego.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.