Raport bieżący nr 10/2016

Raport bieżący nr 10/2016 — 11.05.2016 16:36

Wybór biegłego rewidenta

Zarząd Atende S.A. („Spółka′) informuje, że w dniu 11 maja 2016 r. Rada Nadzorcza Spółki, podjęła uchwałę o wyborze biegłego rewidenta - KPMG Audyt sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie - do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2016 oraz przeglądu sprawozdania śródrocznego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania śródrocznego Grupy Kapitałowej Spółki za I półrocze 2016 r.

Spółka KPMG Audyt sp. z o.o. sp.k. jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych ogłoszoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 3546.

Spółka nie korzystała wcześniej z usług spółki KPMG Audyt sp. z o.o. sp.k. przy badaniu sprawozdań finansowych.

Umowa, do której zawarcia Rada Nadzorcza upoważniła Zarząd Spółki, zostanie zawarta na okres jednego roku. Wybór został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe