Raport bieżący nr 1/2020

Raport bieżący nr 1/2020 — 10.01.2020 11:34

Powołanie członka Rady Nadzorczej

Zarząd Atende S.A. („Spółka′, „Emitent′) informuje, że w dniu 10 stycznia 2020 r. Rada Nadzorcza Spółki, stosownie do postanowień § 21 ust. 5 zdanie drugie statutu Atende S.A., powołała Pawła Małyskę na członka Rady Nadzorczej. Wybór nowego członka Rady Nadzorczej nastąpił po rezygnacji Michała Markowskiego z dniem 31 grudnia 2019 r. z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

Paweł Małyska nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki oraz jej podmiotów powiązanych. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Życiorys Pawła Małyski Emitent przekazuje w załączeniu.

  CV Paweł Małyska.

CV Paweł Małyska

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe