Raport bieżący nr 1/2018

Raport bieżący nr 1/2018 — 05.01.2018 11:47

Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku

Zarząd Atende S.A., działając na podstawie § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 133, z późniejszymi zmianami) zwanego dalej „Rozporządzeniem′, informuje o terminach publikacji raportów okresowych w 2018 r.:

jednostkowy raport roczny za 2017 r. – 27 marca 2018 r.;

skonsolidowany raport roczny za 2017 r. – 27 marca 2018 r.;

skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018 r. – 17 maja 2018 r.;

skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2018 r. – 19 września 2018 r.;

skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2018 r. – 14 listopada 2018 r.

Zarząd Atende S.A. oświadcza, że zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie przekazywał do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2017 r. oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2018 r.

Zarząd Atende S.A. oświadcza, że zgodnie z § 83 ust. 1 Rozporządzenia nie będzie publikował odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych, a skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały kwartalne informacje finansowe jednostki dominującej obejmujące informacje określone w § 87 ust. 1-3, ust. 4 zdanie pierwsze oraz ust. 9 Rozporządzenia.

Zarząd Atende S.A. oświadcza, że skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2018 r. będzie zawierał półroczne skrócone sprawozdanie finansowe, na podstawie, w zakresie i zgodnie z postanowieniami § 83 ust. 3 i ust. 4 Rozporządzenia.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe