Raport bieżący nr 1/2014

Raport bieżący nr 1/2014 — 07.01.2014 17:06

Znaczne pakiety akcji

Na podstawie art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie publicznej [Ustawa o ofercie] oraz art. 160 ust. 4. Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi [Ustawa o obrocie], Zarząd Atende S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 7 stycznia 2014 roku zawiadomień od Prezesa Zarządu Spółki, Pana Romana Szweda oraz Spinoza Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (dalej: Fundusz) o stanie posiadania akcji Atende S.A.

Pan Roman Szwed - Prezes Zarządu Atende S.A. oraz kontrolowany przez niego w 100% Fundusz poinformowali, iż Fundusz na skutek rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego przez sąd rejestrowy stał się większościowym akcjonariuszem spółki Spinoza Investments sp. z o.o. S.K.A. posiadającej akcje Atende S.A.

Wskutek powyższego Fundusz stał się pośrednim właścicielem 8 668 965 akcji Emitenta stanowiących 23,85 % udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Przed ww. zmianą Fundusz nie posiadał pośrednio ani bezpośrednio akcji Emitenta.

Jednocześnie poinformowano, że Pan Roman Szwed jako akcjonariusz oraz właściciel komplementariusza spółki Spinoza Investments sp. z o.o. S.K.A. zawarł porozumienie z Funduszem w przedmiocie wspólnego wykonywania prawa głosu z akcji Emitenta.

Z uwagi na fakt, iż ww. podmioty działają w porozumieniu, to wraz z Romanem Szwedem jako osobą fizyczną posiadają one łącznie 11 956 958 akcji Emitenta stanowiących 32,90% udziału w kapitale i ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Przed powyższymi zmianami Pan Roman Szwed wraz z podmiotami zależnymi posiadał tożsamą liczbę akcji.

Wobec powyższego nie zmienił się stan posiadania akcji Emitenta przez Pana Romana Szweda wraz z podmiotami powiązanymi, a jedynie sposób sprawowania kontroli nad tymi akcjami.

Pan Roman Szwed oraz Fundusz poinformowali, iż nie posiadają innych podmiotów zależnych posiadających akcje Emitenta.

W okresie najbliższych 12 miesięcy Fundusz nie wyklucza dalszego zwiększania zaangażowania w akcje Emitenta. Przede wszystkim Fundusz planuje przejęcie akcji Emitenta od Spinoza Investments sp. z o.o. S.K.A. tak, aby stać się bezpośrednim akcjonariuszem Emitenta.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie — nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji