Raport bieżący nr 1/2013

Raport bieżący nr 1/2013 — 09.01.2013 14:00

Terminy publikacji raportów okresowych w 2013 roku

Zarząd ATM Systemy Informatyczne S.A. działając na podstawie § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…), informuje o terminach publikacji raportów okresowych w 2013 r.:Skonsolidowany Raport Kwartalny za IV kwartał 2012 roku – 28 lutego 2013 r.Jednostkowy Raport Roczny za 2012 rok – 25 kwietnia 2013 r.Skonsolidowany Raport Roczny za 2012 rok – 25 kwietnia 2013 r.Skonsolidowany Raport Kwartalny za I kwartał 2013 roku – 15 maja 2013 r.Skonsolidowany Raport Półroczny za I półrocze 2013 roku – 30 sierpnia 2013 r.Skonsolidowany Raport Kwartalny za III kwartał 2013 roku – 14 listopada 2013 r.Zarząd ATM Systemy Informatyczne S.A. oświadcza, że zgodnie z § 101 ust. 2 ww. Rozporządzenia, nie będzie przekazywał do publicznej wiadomości Skonsolidowanego Raportu Kwartalnego za II kwartał 2013 r.Jednocześnie zgodnie z § 83 ust. 1 oraz ust. 3 ww. Rozporządzenia, Zarząd Spółki oświadcza, że nie będzie publikował odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz raportu półrocznego, oraz że zamierza publikować skonsolidowane raporty kwartalne zawierające skrócone jednostkowe informacje finansowe i skonsolidowany raport półroczny zawierający skrócone jednostkowe sprawozdanie półroczne wraz z opinią biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdania.Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.