Założenia strategiczne Grupy Kapitałowej Atende

na lata 2018-2019

dr. hab. Roman Szwed - Prezes Zarządu Atende S.A.

Żyjemy w dobie powszechnej cyfryzacji. Cyfrowa transformacja staje się głównym elementem strategii biznesowej przedsiębiorstw. Zmianie ulegają procesy biznesowe, a czasami nawet całe modele biznesowe firm.

Jako Grupa Atende uczestniczymy w tych procesach. Budujemy sukces naszych klientów innowacyjnymi rozwiązaniami informatycznymi, ale sami też podlegamy ewolucyjnym zmianom. Historia naszej firmy dowodzi, że jesteśmy skuteczni w oswajaniu nowości technicznych, a wprowadzanie ich do rozwiązań, które oferujemy klientom, jest dla nas źródłem przewagi konkurencyjnej.

Z uwagą śledzimy światowy trend przenoszenia nacisku klientów ze sprawności infrastruktury na mierzalną jakość usług wspierających biznes. W obecnej rzeczywistości nowe technologie, np. chmurowe, napędzają popyt na elastyczne modele konsumpcji IT. Skomunikowane urządzenia i Internet Rzeczy (ang. Internet of Things, IoT) sprawiają, że więcej produktów będzie nadawać się do konsumpcji w formie usług, co pozwala obniżyć koszty jednostkowe oferowanych rozwiązań, ale też wejść w zupełnie nowe i trwalsze relacje z klientami. Chcemy zdecydowanie podążać w tym kierunku zwiększając naszą ofertę w modelu usługowym (SaaS, ang. Software as a Service) i nowoczesnym modelu rozliczeniowym "pay as you go".

Aby skutecznie realizować te zamierzenia potrzebujemy najwyższych kompetencji i własnych, innowacyjnych rozwiązań, wobec których możemy stosować ten model działania. Doceniamy wartość technologii sztucznej inteligencji (AI, ang. Artificial Intelligence), w tym maszynowego uczenia się. Inwestujemy w oprogramowanie wykorzystujące rozproszone rejestry, znane także jako łańcuchy bloków (ang. blockchain). Na bazie naszych doświadczeń w obszarze energetycznych sieci inteligentnych (ang. smart grid) wytwarzamy oprogramowanie dla Internetu Rzeczy. Ofertę dostosowujemy do co raz bardziej ewidentnych trendów rynkowych związanych chociażby z rozwojem telekomunikacji mobilnej i nadchodzącej ery sieci 5G (sieć internetowa nowej generacji), elektromobilności, czy realizacji potrzeb informatycznych bez potrzeby budowania infrastruktury własnej, którą z powodzeniem zastępują usługi profesjonalne.

Powyższe założenia realizujemy w Atende S.A. oraz ośmiu pozostałych spółkach Grupy Kapitałowej, specjalizujących się przede wszystkim w dostarczaniu wysokiej jakości usług i oprogramowania dla konkretnych segmentów rynku.

Przedstawione założenia strategiczne powinny doprowadzić Grupę Atende do szybkiego rozwoju i przynieść akcjonariuszom wymierne korzyści w postaci dalszego zwiększenia wartości akcji. Tradycyjnie, Zarząd dołoży starań, aby Spółka systematycznie dzieliła się z akcjonariuszami swoimi rosnącymi zyskami.

dr hab. Roman Szwed
Prezes Zarządu
Atende S.A.

Ocena realizacji strategii na lata 2016-2017

Atende to dzisiaj Grupa Kapitałowa składająca się z dziewięciu spółek o rosnącym potencjale rynkowym. Stan realizacji strategii na lata 2016-2017 oceniamy jako bardzo dobry. Główne cele strategiczne zostały osiągnięte, pomimo niekorzystnych trendów panujących w otoczeniu gospodarczym zwłaszcza w 2016 roku (m.in. w sektorach energetycznym i publicznym):. Grupa umocniła swoją pozycję na rynku i w kluczowych obszarach specjalizacji. Nasze dokonania zostały docenione przez rynek istotnym (o ok. 50%) wzrostem wartości akcji w rozpatrywanym okresie.

Prowadzone przez kilka ostatnich lat prace rozwojowe w laboratoriach Grupy przyniosły rezultaty w postaci innowacyjnych produktów i usług dostosowanych do potrzeb zmieniającego się rynku, co przełożyło się na pierwsze sukcesy w ekspansji zagranicznej.

Dobra sytuacja finansowa Atende pozwoliła na inwestycję w rozszerzenie Grupy o nowy podmiot. Strategia 2016-2017 zakładała finansowanie rozwoju środkami własnymi, wspartymi ewentualnie długiem, tymczasem Spółka praktycznie nie korzystała z kredytów. Inwestycja z grudnia 2016 r. w objęcie udziałów w spółce A2 Customer Care została sfinansowana ze środków własnych. Udało się również zrealizować cel strategiczny związany z wypłacaniem akcjonariuszom znaczących dywidend.

Rok wysokość dywidendy na 1 akcję łączna wartość wypłaconej dywidendy stosunek dywidendy do zysku netto za poprzedni rok stosunek dywidendy do wartości rynkowej akcji*
2012 0,07 zł 2544,0 tys. zł 46% 4,7%
2013 0,08 zł 2907,5 tys. zł 49% 5,6%
2014 0,15 zł 5451,5 tys. zł 48% 4,5%
2015 0,15 zł 5451,5 tys. zł 66% 6,5%
2016 0,18 zł 6541,8 tys. zł 66% 6,4%
2017 0,20 zł 7268,7 tys. zł 69% 3,8%

* z dnia ustalenia prawa do dywidendy

Wizja, misja i wartości

Values

1. Wizja

Być partnerem Pierwszego Wyboru dla firm i instytucji potrzebujących wsparcia teleinformatycznego o najwyższych standardach.

2. Misja

Budować sukces naszych klientów innowacyjnymi rozwiązaniami informatycznymi.

3. Wartości

  • najwyższa jakość
  • etyka i odpowiedzialność
  • pasja

Cele strategiczne

Nowa strategia jest strategią rozwoju, szybkiego wzrostu, zajmowania nowych pozycji - szczególnie za sprawą szerszej oferty usługowej, innowacyjnego oprogramowania i wykorzystania przewag technologicznych Grupy - oraz wyjścia na rynki zagraniczne. Planowany wzrost sprzedaży usług o charakterze stałym (abonamentowym) da komfort przewidywalności przychodów. Brak obciążenia kredytami zwiększa potencjał Grupy do realizowania celów strategicznych.

Utrzymanie i rozwój kluczowych obszarów specjalizacji

Atende będzie w dalszym ciągu specjalizowało się w realizacji złożonych projektów integratorskich o najwyższym stopniu komplikacji technologicznej.

Z kolei spółki zależne będą kontynuować rozwój swoich systemów oprogramowania dla zastosowań właściwych dla rynków, na których działają, wykorzystując posiadane doświadczenie i poszerzając bazę klientów.

Przesunięcie oferty w stronę usług abonamentowych

Atende skoncentruje się na rozwoju usług serwisowych, utrzymaniowych oraz tworzeniu nowych usług rozszerzając zakres oferowanych usług abonamentowych. Spółki zależne będą dążyć do dalszego wzrostu sprzedaży usług i produktów własnych w modelu abonamentowym, traktując sprzedaż tych usług priorytetowo.

Rozwój autorskiego oprogramowania opartego na nowych technologiach

Zamierzamy znacząco zwiększyć udział sprzedaży oprogramowania własnego i usług opartych na tym oprogramowaniu w całkowitych przychodach i marży Grupy. Większość spółek zależnych już obecnie znakomitą część swoich wyników finansowych wypracowuje właśnie w taki sposób.

Eksport produktów i usług o potencjale globalnym

Rynek krajowy pozostanie w najbliższych latach głównym obszarem działalności Grupy Atende, jednak unikatowe produkty Grupy dają podstawę do rozszerzenia działalności Grupy na rynki zagraniczne.

Obszary działania strategicznego

Integracja z dużą wartością dodaną

Planujemy pozostać w elitarnym gronie najlepszych polskich partnerów wiodących dostawców sprzętu i oprogramowania. Naszą główną przewagą jest umiejętność realizacji trudnych technologicznie projektów z udziałem unikatowych, własnych kompetencji oraz własnego oprogramowania i opracowanych w laboratoriach Grupy produktów. Będziemy się nadal koncentrować na tych przedsięwzięciach, w których jakość dostarczanych produktów, jakość zarządzania projektem, terminowość realizacji i solidność są najbardziej pożądanymi wartościami.

Telekomunikacja mobilna – sieci pakietowe

Osiągnięty przez Atende wyjątkowy poziom umiejętności technicznych i doświadczenia w budowie i rozwoju rdzenia sieci usługowej (ang. Packet Core) sprawił, że uczestniczymy w niemal wszystkich projektach w tym zakresie prowadzonych przez operatorów mobilnych w Polsce. Pojawiają się także pierwsze projekty realizowane na rynkach zagranicznych. Z początkiem roku w Atende powołany został Dział Rozwiązań Mobilnych, zorientowany na rozwój oferty produktowej i usługowej Atende w zakresie nowych technologii dla operatorów telefonii mobilnej (np. technologii 5G), celem dalszego umacniania obecności Atende w tym sektorze.

Outsourcing teleinformatyczny

Dążymy do znaczącego wzrostu udziału usług outsourcingowych w całkowitej sprzedaży Grupy. Poziom obsługi dostosowujemy do nawet najbardziej wyśrubowanych wymagań klienta. Naszą ofertę outsourcingu w wymiarze usług typu HelpDesk uzupełnia spółka Trust IT. Spółka jest technicznie i organizacyjnie gotowa do świadczenia usług za granicą - już dziś obsługuje zagraniczne oddziały jednej z polskich spółek.

Jednocześnie będziemy nadal świadczyć usługi serwisowe i utrzymaniowe we współpracy z wiodącymi producentami sprzętu i oprogramowania, traktując te usługi jako doskonałe źródło przyrostu przychodów abonamentowych.

Cyberbezpieczeństwo

Planujemy intensywny rozwój w zakresie wdrażania kompleksowych rozwiązań cyberbezpieczeństwa jako partner wiodących, globalnych producentów technologii (zarówno infrastruktury, jak i oprogramowania), a także w oparciu o rozwiązania własne. Na bazie doświadczenia ze zrealizowanego na zamówienie Ministerstwa Obrony Narodowej projektu B+R, Atende rozwija system ochrony infrastruktury krytycznej pn. Crimson. Z kolei Atende Software planuje wzmocnienie sprzedaży autorskiej usługi redGuardian, opartej na nowatorskiej koncepcji i oprogramowaniu odpierającym ataki typu DDoS (ang. Distributed Denial of Service).

Infrastruktura krytyczna – systemy konwergentne

Zamierzamy wykorzystać szanse związane z szybkim, globalnym wzrostem rynku rozwiązań konwergentnych. Jako jedna z nielicznych firm w Polsce z sukcesem wdrażamy tego typu rozwiązania. Są to zintegrowane, prekonfigurowane systemy, obejmujące serwery, pamięci masowe, urządzenia sieciowe i systemy bezpieczeństwa. Projekty często obejmują infrastrukturę techniczną w postaci budowy lub rozbudowy centrów danych i przeznaczone są do obsługi teleinformatycznej infrastruktury krytycznej. Chcemy także wykorzystywać unikalne w Polsce kompetencje naszych inżynierów w realizacji projektów w przedsiębiorstwach i instytucjach, w których niezbędne jest posiadanie poświadczeń dostępu do informacji niejawnych, zapewniając najwyższy poziom bezpieczeństwa IT.

Administracja publiczna – oprogramowanie Nowoczesny Urząd

Środki dostępne w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, dotyczące e-administracji, stwarzają korzystną perspektywę na kolejne lata na rynku jednostek samorządu terytorialnego. Stały proces doskonalenia oferowanego oprogramowania i tworzenie nowych e-usług umożliwia spółce Sputnik Software wypracowywanie przewag rynkowych i budowanie pozycji lidera rynku w tym zakresie. Blisko współpracując w ramach Grupy, skupimy się także na wyszukiwaniu synergii usług świadczonych przez Sputnik Software z usługami infrastrukturalnymi Atende.

Opieka zdrowotna – Medicus Online i CloudiMed

Pozytywny wpływ na koniunkturę rynku IT w sektorze medycznym i informatyzację placówek leczniczych stwarzają nowe wymogi prawne związane z wprowadzeniem elektronicznej dokumentacji medycznej, a także systemów do obsługi elektronicznych recept (e-recepta) czy elektronicznych skierowań (e-skierowanie). Regulacja statusu zdalnego świadczenia usług, czy ściślejsza kontrola obrotu lekami i materiałami medycznymi będą wymagały od placówek opieki zdrowotnej dostosowania ich systemów informatycznych. Atende Medica jest w pełni przygotowana do zaspokojenia tego popytu, a zacieśniona współpraca z Atende wzmacnia jej potencjał w zakresie integracji dostarczanej infrastruktury.

Innowacyjne rozwiązania i usługi Grupy

Media – redGalaxy CDN

REDCDN

Atende Software zamierza utrzymać pozycję lidera rynku w zakresie dostawcy technologii dla telewizji internetowych w Polsce. Spółka oferuje innowacyjny, a jednocześnie największy w Polsce system dystrybucji treści multimedialnych w Internecie pn. redGalaxy, w ramach którego oferuje pełen ekosystem produktów i usług związany z przetwarzaniem, publikacją i sprzedażą treści multimedialnych oraz rozwiniętą własną infrastrukturę i technologię CDN (ang. Content Delivery Network). Usługi są świadczone w trybie abonamentowym. Spółka rozpoczęła intensywną promocję rozwiązania na rynkach zagranicznych.

Nowe produkty wykorzystujące technologie blockchain i AI

Kierunki badań i rozwoju nowego oprogramowania skupiają się na praktycznych rozwiązaniach, szybko adaptowalnych w biznesie. Nowością w ofercie Atende jest oparte na technologii blockchain rozwiązanie tzw. trwałego nośnika do zastosowania w komunikacji usługodawców (np. banków) z konsumentami. Jest to gotowy do wdrożenia produkt o nazwie ChainDoc oferowany w modelu abonamentowym. Jeszcze w roku 2018 planowany jest rozwój rozwiązań blockchain dla innych sektorów rynku.

Blockchain

Równocześnie z wykorzystaniem technologii blockchain, nowo powołany w Atende Dział Innowacji i Rozwoju będzie prowadził badania nad wykorzystaniem technik sztucznej inteligencji (ang. Artificial Inteligence, AI) do analizy danych pochodzących z urządzeń IoT oraz do tworzenia modeli predykcyjnych. Nowe produkty Atende od samego początku są przygotowywane z myślą o wykorzystaniu ich potencjału eksportowego.

Sequoia - Zarządzanie Jakością Usług IT i oferta Managed Services

Sequoia

Jednym z projektów, który może okazać się motorem sprzedaży abonamentowej, jest opracowywany w Atende system zarządzania jakością usług IT pn. Sequoia. System ten opiera się na połączeniu rozwiązań technicznych, organizacyjnych i zaawansowanej konsultacji biznesowej. System zawiera mechanizm predykcyjny, dzięki któremu można nie tylko reagować na pojawiające się kłopoty, ale przewidywać je zanim zagrożą biznesowi, a także optymalnie dostosowywać środowisko IT do rosnących potrzeb użytkowników. Usługi świadczone w oparciu o system Sequoia są ściśle powiązane z rozwijaną od kilku lat ofertą usług zarządzanych (ang. Managed Services).

Rozwiązania dla sieci inteligentnych

Grupa Atende rozwija ofertę w zakresie innowacyjnych technologii dla inteligentnych sieci (ang. smart grid): Atende Software - oprogramowanie dla inteligentnego opomiarowania sieci elektroenergetycznych, Energy Data Lab - analizy i sterowanie popytem na energię elektryczną, oraz Phoenix Systems – projektowanie urządzeń pomiarowych nowej generacji o funkcjonalnościach definiowanych programowo (ang. software defined smart meters), opartych na własnym systemie operacyjnym czasu rzeczywistego Phoenix RTOS (ang. Real Time Operating System). Opracowane kompletne projekty sprzętowo-systemowe urządzeń pomiarowych doczekały się wdrożeń w Polsce i za granicą. W planach jest dalszy rozwój eksportu rozwiązań.

Z końcem 2017 roku spółka Atende Software zakończyła udział w międzynarodowym projekcie B+R, w wyniku którego opracowano w pełni sterowalną sieć dystrybucyjną niskiego i średniego napięcia do poziomu SCADA (ang. Supervisory Control And Data Acquisition). Obecnie spółka realizuje projekt „besmart.energy”  (współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój), którego celem jest stworzenie gotowej do wdrożenia platformy informatycznej do zarządzania klastrami energetycznymi. Nowe działania doskonale wpisują się w ostatnie zapowiedzi Ministerstwa Energii, że klastry energii powinny stanowić mechanizm stabilizacji udziału odnawialnych źródeł energii w systemie energetycznym.

SMaCS dla operatorów telekomunikacyjnych

SMaCS

W odpowiedzi na szybkie zmiany zachodzące w obszarze technologii i określanych przez operatorów mobilnych nowych scenariuszy świadczonych przez nich usług, Atende planuje dalszy szybki rozwój autorskiego systemu SMaCS (ang. Service Management and Charging System). Trwają prace rozwojowe m.in. pod kątem sieci 5G.

Oprogramowanie dla Internetu Rzeczy oparte na Phoenix RTOS – potencjał globalny

RTOS

Phoenix Systems wprowadza na rynek nową, trzecią już wersję systemu operacyjnego Phoenix-RTOS, który wspiera funkcjonalność urządzeń Internetu Rzeczy (ang. Internet of Things, IoT). Poprzednia wersja systemu znalazła zastosowanie w rozwiązaniach dla energetyki - inteligentnych licznikach i koncentratorach danych. Od czterech lat partnerem spółki jest międzynarodowy producent mikrokontrolerów dla Internetu Rzeczy, firma NXP. Obecnie rozwijana wersja dodatkowo uwzględnia wymagania branży lotniczej, szczególnie producentów dronów. Kolejne, perspektywiczne dla spółki obszary, w których Internet Rzeczy znajdzie szerokie zastosowanie - zarówno w Polsce jak i zagranicą, to m.in. transport i motoryzacja, energetyka i opieka zdrowotna.

e-Cars – autorskie oprogramowanie dla elektromobilności

eCars

Wychodząc naprzeciw rosnącemu zainteresowaniu oraz potrzebom rynku w zakresie rozwiązań dla elektromobilności, spółka A2 Customer Care oferuje oprogramowanie do zarządzania stacjami ładowania samochodów elektrycznych i pobierania opłat za ładowanie. W zastosowanym modelu biznesowym system będzie udostępniany operatorom słupków do ładowania w formie usługi abonamentowej.

Projektowanie układów scalonych i urządzeń elektronicznych

Chip

OmniChip jako zespół wybitnych projektantów układów elektronicznych, w tym układów scalonych wielkiej skali integracji opracowuje nowatorskie rozwiązania sprzętowe, stanowiące podstawę systemów dla energetyki i Internetu Rzeczy. Spółka będzie rozwijać usługi projektowania układów scalonych dla zagranicznych kontrahentów oraz sprzedaż autorskich urządzeń elektronicznych.

Finanse

Oczekiwanym efektem opisanej strategii jest zrównoważone połączenie stabilnej polityki dywidendy z racjonalnym finansowaniem inicjatyw nakierowanych na wzrost wartości Spółki. Utrzymanie niskiego poziomu zadłużenia traktujemy jako klucz do stabilności finansowej Spółki. Zamierzamy finansować tylko te przedsięwzięcia, czy to w formie projektów rozwojowych, czy przejęć, które w krótkim terminie przełożą się na umocnienie pozycji rynkowej i zwiększenie zysków. Rozwój będzie finansowany zasadniczo ze środków własnych. Jeżeli zdecydujemy się na inwestycję w dojrzałą spółkę, która przekroczy bieżące możliwości własnego finansowania, to dopuszczamy możliwość pozyskania na ten cel dedykowanego finasowania zewnętrznego.

Zastrzeżenia prawne

Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych.

Nie stanowi reklamy ani oferowania papierów wartościowych w publicznym obrocie.

Opracowanie może zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości, które stanowią ryzyko inwestycyjne lub źródło niepewności i mogą istotnie różnić się od faktycznych rezultatów.

Atende S.A. nie ponosi odpowiedzialności za efekty decyzji, które zostały podjęte na podstawie niniejszego opracowania. Odpowiedzialność spoczywa wyłącznie na korzystającym z opracowania.

Opracowanie podlega ochronie wynikającej z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Powielanie, publikowanie lub jego rozpowszechnianie wymaga pisemnej zgody Atende S.A.

Strategia Atende - tekst do pobrania:

  • Założenia strategiczne Grupy Kapitałowej na lata 2018 - 2019

    27.03.2018 (294 KB) Pobierz