Wzrost przychodów w I kwartale 2018 r. w Grupie Atende, wzrosła także marża ze sprzedaży usług abonamentowych, zysk na podobnym poziomie

5/18/2018

W I kwartale 2018 r., w porównaniu z wynikami pierwszego kwartału roku poprzedniego, Grupa Atende osiągnęła przychód znacznie lepszy, a wyniki operacyjne i netto na zbliżonym poziomie. Przychody ze sprzedaży wzrosły o 34% r/r i wyniosły 57 120 tys. zł. Wyższą sprzedaż zrealizowały zarówno spółki zależne - o 62% r/r, jak i nadrzędna spółka Atende - o 25% r/r. Jednocześnie zanotowano wzrost o 11% r/r skonsolidowanej marży ze sprzedaży usług abonamentowych, a wypracowana marża pokryła 49% kosztów stałych Grupy.

Dzięki wyższej sprzedaży w I kwartale 2018 r. wypracowano zysk brutto na sprzedaży w wysokości 15 020 tys. zł, tzn. wyższy o 5% w porównaniu do I kwartału roku poprzedniego. Wynik netto był zbliżony do wyniku roku poprzedniego (strata 123 tys. zł wobec zysku 17 tys. zł rok wcześniej tys.). Coraz lepiej radzą sobie spółki z Grupy, które kontrybuowały niemal w identycznym stopniu do skonsolidowanej marży (w 48%), co spółka nadrzędna.

Ze względu na charakterystyczną na rynku IT sezonowość sprzedaży, wyniki Grupy w pierwszym kwartale tradycyjnie należą do najniższych. Warto podkreślić, że zarówno liczba nowo podpisanych umów, jak i nowo pozyskanych klientów jest wysoka, co powinno przynieść dobre rezultaty sprzedażowe w kolejnych kwartałach. W szczególności cieszy wzrost marży ze sprzedaży usług abonamentowych, co świadczy o pozytywnej realizacji jednego z głównych celów strategicznych Grupy określonych w Strategii przyjętej na początku 2018 r. - mówi Roman Szwed, Prezes Zarządu Atende S.A.

W ujęciu sektorowym największą kontrybucję do wzrostu poziomu przychodów Grupy miał sektor publiczny oraz sektor przemysł, handel, usługi. Przychody od klientów sektora publicznego wzrosły aż o 148% r/r (do poziomu 22,8 mln zł). Wzrost ten jest wynikiem konsekwentnej realizacji przez spółkę Atende założenia strategicznego, aby w tym sektorze koncentrować się na wyselekcjonowanych, trudnych i technicznie wymagających projektach.

Łączny wpływ spółek zależnych na skonsolidowane zyski, na poziomach operacyjnym, brutto i netto, osiągnięte w I kwartale 2018 r., był dodatni. Spośród spółek zależnych istotny pozytywny wpływ na wyniki miały spółki Sputnik Software i Atende Software.  

Wzrost kosztów ogólnego zarządu wyniósł 8% r/r i był związany z inwestycjami w rozwój oferty Grupy. Między innymi w Atende S.A. zostały powołane dwa nowe działy: Dział Innowacji i Rozwoju, który zajmie się wytwarzaniem produktów opartych na technologiach blockchain i sztucznej inteligencji oraz Dział Rozwiązań Mobilnych, który skupi się na rozwoju oferty dla sektora telekomunikacji w zakresie kluczowych technologii mobilnych.