Wyniki Grupy Kapitałowej Atende w I półroczu 2014 roku

8/29/2014

W pierwszej połowie roku Grupa zanotowała nieco gorsze wyniki finansowe, niż te osiągnięte rok wcześniej. Głównym powodem słabszych wyników była zbyt mała sprzedaż spowodowana osłabieniem koniunktury rynkowej - głównie w sektorze publicznym.

Na poziomie skonsolidowanym w I półroczu 2014 r. przychody ze sprzedaży wyniosły 74 446 tys. zł (spadek o 20% r/r), zysk brutto na sprzedaży 19 733 tys. zł (wzrost o 4% r/r), EBITDA 3 246 tys. zł (spadek o 35% r/r), a strata netto wyniosła 656 tys. zł wobec zysku osiągniętego rok wcześniej na poziomie 1 311 tys. zł. Wyniki te są poniżej oczekiwań Zarządu Atende.

Na pogorszenie wyniku netto istotny wpływ miała zbyt mała sprzedaż w szczególności do sektora publicznego. Co prawda udało się osiągnąć znacznie korzystniejszą marżę procentową na sprzedaży, co dało minimalny wzrost zysku brutto na sprzedaży rok do roku (na poziomie 4%), ale ze względu na jednoczesne znaczne zwiększenie kosztów ogólnego zarządu (o ok. 20%), wynik netto okazał się nieco gorszy niż w roku ubiegłym. Wzrost kosztów miał związek zarówno ze wzmocnieniem działów handlowych w Grupie, jak i ze względu na dodatkowe koszty związane z wytwarzaniem nowych innowacyjnych produktów. Na wzrost kosztów Grupy miało także wpływ rozpoczęcie konsolidacji w pierwszej połowie roku dwóch spółek, a mianowicie TrustIT i Phoenix Systems.