Dynamiczny wzrost wyników Grupy Kapitałowej Atende S.A. za rok 2023

3/28/2024

Atende S.A. odnotowała wyraźny wzrost wyników w 2023 roku. Konsekwentna implementacja strategii Atende Next i postępująca transformacja w model Integratora 2.0 okazały się kluczowymi elementami napędzającymi sukces w 2023 roku, wspieranymi przez korzystną koniunkturę w branży telekomunikacyjnej, energetycznej oraz sektorze publicznym.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w 2023 roku wzrosły o 45% analogicznie do uzyskanych w poprzednim roku, osiągając imponujący poziom 328,1 mln zł. Największy wpływ na ten wzrost miały sektor telekomunikacji i mediów (wzrost o 42,8 mln zł), sektor energetyczny (wzrost o 37,0 mln zł) oraz sektor publiczny (wzrost o 20,7 mln zł). Grupa wypracowała wynik na działalności operacyjnej w wysokości 11,8 mln zł zysku wobec 3,0 mln zł rok wcześniej, a zysk EBITDA wyniósł w 2023 roku 22,4 mln zł vs. 12,9 mln zł rok wcześniej. Na poziomie wyniku netto przypisanego akcjonariuszom podmiotu dominującego Grupa Atende wypracowała zysk w wysokości 9,6 mln zł, podczas gdy rok wcześniej wyniósł on 1,3 mln zł.

Na podkreślenie zasługują dokonania samej spółki Atende, która zanotowała w 2023 roku znakomite wyniki finansowe. Przychody Spółki ze sprzedaży były wyższe o 47% w stosunku do 2022 roku i wyniosły 291,0 mln zł, a na poziomie wyniku netto Atende wypracowało w 2023 roku zysk w wysokości 13,3 mln zł vs. 0,7 mln zł rok wcześniej. Spółka w ostatnich dwóch latach znaczenie wzmocniła kluczowe obszary sprzedaży oraz technologii, co zaowocowało konkretnymi rezultatami widocznymi w osiągniętych wynikach.

W 2023 roku Grupa Atende skupiała się nie tylko na dalszym wzmacnianiu kluczowej dla Spółki działalności integracyjnej, lecz równolegle aktywnie rozwijała trzy newralgiczne dla przyszłości grupy obszary biznesowe – autorskie oprogramowanie, cyberbezpieczeństwo oraz usługi związane z chmurą.

Dynamiczne wzrosty sprzedaży zostały osiągnięte dzięki postępującej specjalizacji w tworzeniu autorskiego oprogramowania dla dużych przedsiębiorstw, zwłaszcza w sektorze telekomunikacyjnym. Atende z sukcesem pozyskała nowego klienta na autorskie oprogramowanie SMaCS, potwierdzając swoją unikalną pozycję na rynku operatorów komórkowych. Równolegle Spółka zaangażowała się w rozwój technologii 5G, oraz poszerzyła ofertę o dedykowane oprogramowanie wspierające procesy biznesowe oraz adresujące wyzwania stojące przed nowoczesnymi firmami. Celem dopełnienia, wzmocnienia i unifikacji platformy świadczenia usług w obszarze tworzenia dedykowanego oprogramowania nastąpiło włączenie do struktury Atende S.A. spółki zależnej Codeshine. W obszarze cyberbezpieczeństwa, poza dalszym rozwojem oraz komercjalizacją własnego produktu Atende Security Suite, Atende dokonała istotnej inwestycji w spółkę Cryptomage. W ramach konsorcjum z Cryptomage, Atende zrealizowała dofinansowany przez NCBR projekt, który zakończył się skutecznym biznesowo uruchomieniem innowacyjnego oprogramowania SaaS, które integruje dane z rozproszonych systemów bezpieczeństwa, automatyzuje inwestygację incydentów oraz zapewnia wsparcie informatyczne, dzięki algorytmom inteligentnej oceny zagrożeń. W obszarze chmurowym Spółka konsekwentnie rozszerzyła współpracę z Google Cloud, wspólnie realizując szereg innowatorskich projektów, w których wykorzystano sztuczną inteligencję i rozpoznawanie mowy w języku polskim.

Kluczowym i istotnym wyzwaniem dla Grupy Atende pozostaje realizacja złożonego wdrożenia systemów billingowych oraz CRM dla PGE Obrót S.A. i PGE Dystrybucja S.A. przez zależną spółkę A2 Customer Care sp. z o.o. (A2CC). W wyniku trzech rozszerzeń zakresu projektu, będących efektem zmian prawnych, związanych z kolejnymi tarczami solidarnościowymi, konieczne było przesunięcie terminu wdrożenia etapu pilotażowego. W rezultacie nastąpił wzrost kosztów wdrożenia tego etapu, co spowodowało negatywny wpływ projektu na skonsolidowane wyniki roku 2023. Podkreślenia wymaga fakt, iż projekt ten obejmuje, poza kolejnymi fazami, dodatkowe prace rozwojowe na uruchomionym systemie, które realizowane będą przez A2CC. W związku z tym analizując całkowity planowany czas wdrożenia projektu, Spółka wciąż dostrzega potencjał poprawy jego rentowności na przestrzeni pełnego cyklu jego implementacji. Po wdrożeniu systemu billingowego oraz CRM, A2CC będzie zapewniało wsparcie dla Grupy PGE. Stanowi to dodatkowy istotny aspekt długoterminowego wyniku na projekcie. Pomimo skali i złożoności tego wdrożenia, które jest obecnie największym w Polsce i tej części Europy, zaangażowane zespoły zarówno po stronie A2CC jak i Atende S.A. pozostają przekonane, że jego realizacja nie jest zagrożona.

Po drugim, pełnym roku realizacji strategii Atende Next, jesteśmy szczególnie dumni z nadzwyczajnych wyników, jakie osiągnęła Grupa w minionym roku, dodatkowo na poziomie spółki głównej czyli Atende S.A. notując najwyższe w historii swojej działalności wyniki finansowe z działalności operacyjnej. Z dumą obserwujemy, że nasze wysiłki transformacyjne przynoszą konkretne efekty, utrzymując nasze silne przekonanie, że przed Grupą kształtują się trwałe perspektywy rozwoju. Kontynuowana transformacja strategiczna Atende S.A., oraz konsekwentna umiejętność przezwyciężania wyzwań rynkowych, stanowią gwarancję długoterminowego wzrostu wartości naszej Grupy dla wszystkich interesariuszy” - mówi Marcin Petrykowski, prezes zarządu Atende.

W 2024 roku Grupa Atende spodziewa się nie tylko utrzymania wyników spółki głównej, Atende S.A., ale także solidnych wzrostów i poprawy wyników finansowych spółek zależnych. Konieczną do podkreślenia jest decyzja o zakwalifikowaniu Atende Industries (direct partner) i Phoenix Systems (indirect partner) do projektu IPCEI-CIS, prowadzonego przez Komisję Europejską, który ma na celu finansowanie rozwoju technologii o znaczeniu strategicznym. To duże osiągnięcie spółek Grupy, bowiem w ramach tego projektu konkurowały one z podmiotami z całej Unii Europejskiej, przy czym z Polski wybrano zaledwie po trzech partnerów w każdym z obszarów.