Rok 2018 w Atende pod znakiem rozwoju

3/29/2019

Rok relatywnie dobrej koniunktury rynkowej został wykorzystany w Grupie Atende do dokonania inwestycji w rozwój nowych produktów i usług. W 2018 roku Grupa Atende osiągnęła nieco słabsze wyniki finansowe, niż w roku poprzednim, jednakże wykonane w tym czasie ogromne prace prorozwojowe przez Atende i spółki Grupy powinny przynieść wymierne korzyści finansowe już w 2019 r.

W 2018 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 275 606 tys. zł, co oznacza spadek o 5% w stosunku do roku poprzedniego, związany głównie z niższą sprzedażą do sektora telekomunikacji i mediów (spadek o 20% r/r) oraz sektora publicznego (spadek 3% r/r). Nie zmienia to jednak faktu, że sektory te w dalszym ciągu pozostają kluczowe dla Grupy i odpowiadają łącznie za 71% jej przychodu. W 2018 r. odnotowano natomiast wzrost sprzedaży do klientów sektora przemysł, handel, usługi o 15% oraz do sektora finansowego o 10% w porównaniu do roku poprzedniego. Ostatecznie wynik netto Grupy obniżył się o 16% r/r do kwoty 10 672 tys. zł.

Na poziomie jednostkowym przychody Atende ze sprzedaży zmalały o 11% w stosunku do 2017 r. i wyniosły 208 243 tys. zł. Jednak, ze względu na znaczne zyski finansowe w 2018 r. wynik netto jest znacznie lepszy niż w 2017 r. (wzrost o 41% r/r do poziomu 10 679 tys. zł).

- W 2018 roku postawiliśmy na rozwój innowacyjnych produktów, opartych m.in. o sztuczną inteligencję, technologię blockchain, rozwiązania IoT i big data, stwarzając tym samym w Grupie Atende – mówi Roman Szwed, Prezes Zarządu w Atende S.A.

W 2018 roku spółki zależne wypracowały zysk EBITDA w wysokości 13,1 mln zł, co oznacza, że stanowił on ponad połowę (54%) wyniku EBITDA całej Grupy Atende. Największy wkład do uzyskanego wyniku wniosły: Atende Software i Sputnik Software. Obie spółki wypracowały po 3,4 mln zł zysku netto. Atende Software, które jest liderem w Polsce w zakresie dystrybucji treści multimedialnych w Internecie, zwiększyło przychody z tego tytułu o 21%. Natomiast Sputnik Software, które tworzy oprogramowanie oraz świadczy usługi dla sektora publicznego, głównie administracji samorządowej, wygenerował 11% wzrost przychodów ze sprzedaży.

- Do największych osiągnięć 2018 roku zaliczamy także wzrost sprzedaży usług abonamentowych dających komfort przewidywalności przychodów, nastąpił on zarówno w Atende jak w spółkach Grupy Kapitałowej. W kolejnych latach zamierzamy w dalszym ciągu zwiększyć udział sprzedaży usług abonamentowych w całkowitych przychodach Grupy, opartych głównie na autorskich produktach i oprogramowaniu – mówi Roman Szwed.

W 2018 roku całkowita marża ze sprzedaży usług abonamentowych wzrosła o 9% w stosunku do roku poprzedniego i wyniosła 41,9 mln zł, pokrywając tym samym 47% kosztów stałych całej Grupy. W roku 2018 Grupa zarówno zwiększyła sprzedaż w zakresie oferowanych dotąd usług, jak i rozbudowała ich portfolio. W ubiegłym roku Grupa Atende poszerzyła gamę usług abonamentowych o autorskie rozwiązania oparte na technologii blockchain, oferowane i wdrażane przez Atende oraz opracowane przez spółkę Energy Data Lab we współpracy z Kantar Polska S.A. usługi wykorzystujące technologię big data. Wzrost udziału sprzedaży abonamentowej jest ważnym elementem strategii całej Grupy na kolejne lata.

W 2018 roku spółki Grupy Atende dokonały dużego wysiłku finansowego i organizacyjnego w zakresie prac rozwojowych, które powinny być podstawą wzrostu w kolejnych latach. Grupa realizowała pięć projektów dofinansowanych ze środków pomocowych. Dodatkowo spółki z Grupy Atende rozwinęły szereg innowacyjnych produktów, zaczynając od systemów opartych o sztuczną inteligencję, technologie blockchain i big data, przez technologie niezbędne do wdrożeń technologii 5G, aż po produkty takie jak stacje pomiarowe jakości powietrza, karty blokujące niepożądane odczyty kart zbliżeniowych czy inteligentne liczniki gazu i energii elektrycznej. Część z produktów przeszła proces komercjalizacji w 2018 r., czego efekty w postaci zwiększonych przychodów powinny być widoczne już w 2019 roku.

- Zamierzamy kontynuować dotychczasową praktykę tworzenia nowych, innowacyjnych produktów i usług, z przeznaczeniem na rynek polski, ale także z ukierunkowaniem na rynki globalne. Liczymy na to, ze rok 2019 okaże się rokiem przełomowym w zakresie wchodzenia z naszymi innowacyjnymi produktami na rynki globalne - zapowiada Roman Szwed.